Zintegrowany raport roczny edycja 2017

Słowniczek

Słowniczek

 • ACER

  Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki powołana do życia Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 713/2009 z 13 lipca 2009 roku

 • AIT

  wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym. Wyrażany w minutach na rok, stanowi iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny wyrażoną w MW

 • ATC allocation metod

  metoda wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych na granicy między systemami lub strefami, w której handlowe wielkości mocy przesyłowej oferowane są na bazie uzgodnień dokonanych między operatorami dwóch sąsiadujących stref cenowych w okresie przed alokowaniem mocy (tj. przed aukcją mocy), biorąc pod uwagę fizyczne właściwości tych stref,  z uwzględnieniem ograniczeń sieciowych i spodziewanego zapotrzebowania na handlowe zdolności przesyłu

 • Białe certyfikaty

  świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej

 • CACM

  Capacity Allocation and Congestion Management

 • CEE

  region Europy Środkowej i Wschodniej

 • CERT PSE

  Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe PSE

 • CORE

  region powstały z połączenia regionów CEE i CWE

 • CORE CCR

  Core Capacity Calculation Region

 • CWE

  region Europy centralno-zachodniej

 • Dzień sporządzenia sprawozdania

  6 grudnia 2017 r.

 • ENS

  wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny. Wyrażony jest w MWh na rok i stanowi sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu jej trwania. Wskaźnik ten obejmuje przerwy krótkie, długie oraz bardzo długie, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw

 • ENTSO-E

  Europejska Organizacja Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej

 • FBA

  Flow-Based Market Coupling

 • GK PSE

  Grupa Kapitałowa PSE

 • Główna lokalizacja organizacji

  Centrala z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

 • GRI Standards

  Global Reporting Initiative Standards

 • HSEQ

  Health and Safety, Environment and Quality

 • 50Hertz

  Niemiecki Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego

 • IEC

  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (od ang. International Electrotechnical Commission)

 • IK

  infrastruktura krytyczna

 • IoT

  Internet of Things

 • IP DSR

  Interwencyjny Program DSR

 • IRiESP

  Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

 • IT

  Information Technology

 • JWCD

  Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane

 • KE

  Komisja Europejska

 • KSE

  krajowy system elektroenergetyczny, zwany również: system elektroenergetyczny

 • Komitologia

  proces przyjmowania przez Komisję Europejską aktów wykonawczych do aktów prawnych przyjętych uprzednio przez Radę Europejską. Podczas wykonywania tych kompetencji, Komisja jest wspierana przez komitety składające się z ekspertów państw członkowskich, na których czele stoi przedstawiciel Komisji

 • Kooptymalizacja

  jednoczesny zakup energii oraz rezerw

 • Lokalizacje oddziałów PSE

  Oddział w Warszawie, Oddział w Radomiu, Oddział w Katowicach, Oddział w Poznaniu oraz Oddział w Bydgoszczy

 • LitPol

  połączenie Polska – Litwa

 • MW

  megawat

 • NCBiR

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • nJWCD

  jednostka wytwórcza niebędąca jednostką wytwórczą dysponowaną centralnie

 • NN

  najwyższe napięcia

 • nN

  niskie napięcia

 • ODM

  Obszarowa Dyspozycja Mocy

 • ORed

  obiekty redukcji

 • ORM

  Operacyjna Rezerwa Mocy

 • OSD

  operator systemu dystrybucyjnego

 • OSP

  operator systemu przesyłowego, zwany również: operator

 • OT

  Operational Technology

 • OZE

  odnawialne źródła energii

 • PZI

  Plan zamierzeń inwestycyjnych PSE

 • Redispatching

  środek uruchamiany przez jednego lub kilku operatorów systemów poprzez zmianę schematu wytwarzania lub obciążenia, w celu zmiany fizycznych przepływów w ramach systemu przesyłowego oraz zmniejszenia ograniczeń fizycznych

 • RCM

  Reliability Centered Maintenance

 • RCN

  Regionalne Centrum Nadzoru

 • RDN

  rynek dnia następnego (ang. Day Ahead Market)

 • RM

  rynek mocy

 • ROC

  regionalne centrum operacyjne (ang. Regional Operation Center)

 • SE

  Stacja elektroenergetyczna

 • SN

  średnie napięcia

 • Spółka

  PSE

 • SwePol

  połączenie Polska – Szwecja

 • TSCNET

  spółka TSCNET Services GmbH, której działalność obejmuje usługi wsparcia technicznego operatorów systemów przesyłowych w procesach planowania operacyjnego oraz wsparcia przy realizacji zadań koncepcyjnych prowadzonych w ramach inicjatywy regionalnej TSO Security Cooperation. Udziałowcami TSCNET Services jest kilkunastu europejskich operatorów systemów przesyłowych

 • TSC

  Transmission System Operators Security Cooperation; inicjatywa powołana w grudniu 2008 roku mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych w Europie Środkowej poprzez zintensyfikowanie współpracy międzyoperatorskiej

 • UE

  Unia Europejska

 • URE

  Urząd Regulacji Energetyki

 • WN

  wysokie napięcia

 • WCD

  wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej

 • XBR

  dwustronny redispatching

 • 50HzT

  50Hertz Transmission GmbH

Created with Sketch.

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE