Zintegrowany raport roczny edycja 2017

11 Dane finansowe

Skrócone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
z raportem niezależnego biegłego rewidenta

  • Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta o skróconym sprawozdaniu finansowym
  • Podstawa sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego
  • Skrócony bilans przygotowany na dzień 31 grudnia 2016 r.
  • Skrócony rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  • Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
  • Skrócony rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta
o skróconym sprawozdaniu finansowym

Dla Walnego Zgromadzenia Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Załączone skrócone sprawozdanie finansowe, na które składa się skrócony bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., skrócony rachunek zysków i strat, skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym oraz skrócony rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacja na temat podstawy sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165 („Spółka”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Dnia 28 marca 2017 r. wydaliśmy o tym sprawozdaniu finansowym niezmodyfikowaną opinię, z objaśnieniem, iż dane porównawcze zostały przedstawione na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. zbadanego przez inny podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, który wydał w dniu 23 marca 2016 r. niezmodyfikowaną opinię.

Skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przez ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami), wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz inne obowiązujące przepisy. Z tego względu, analiza skróconego sprawozdania finansowego nie powinna zastępować zapoznania się ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Odpowiedzialność Zarządu za Skrócone Sprawozdanie Finansowe

Zarząd jest odpowiedzialny za przygotowanie skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z podstawą sporządzenia opisaną na stronie 4 załączonego skróconego sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii o skróconym sprawozdaniu finansowym na podstawie procedur przeprowadzonych stosownie do Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 810 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 810 Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.

Opinia

Naszym zdaniem skrócone sprawozdanie finansowe, które sporządzono na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., jest spójne, we wszystkich istotnych aspektach, z tym sprawozdaniem finansowym zgodnie z podstawą sporządzenia opisaną na stronie 4 załączonego skróconego sprawozdania finansowego.

Pobierz plik PDF

Podstawa sporządzenia skróconego sprawozdania finansowego

Skrócone sprawozdanie finansowe, na które składa się skrócony bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., skrócony rachunek zysków i strat, skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym oraz skrócony rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało wyodrębnione ze zbadanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grud­nia 2016 r. sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepi­sami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przygotowanie skróconego  sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki określenia informacji, która powinna być w nich zawarta, tak, by były one spójne, we wszystkich istotnych aspektach, ze sprawozdaniem finansowym.

Skrócone sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane przez Zarząd Spółki przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  • czy informacja prezentowana w skróconym sprawozdaniu finansowym jest spójna z odpowiednią informacją zawartą w pełnym sprawozdaniu finansowym Spółki; oraz
  • czy skrócone sprawozdanie finansowe zawiera, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, które nie zniekształcają kwestii ujawnionych w pełnym sprawozdaniu finansowym Spółki, ani nie powodują, że stają się one niejasne.

Skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym, w celu uzyskania pełnego zrozumienia sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia, skrócone sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym, z którego skrócone sprawozdanie finansowe zostało wyodrębnione.

Skrócony bilans (w tys. zł)

Tytuł

Stan na 31.12.2016

Stan na 31.12.2015

AKTYWA TRWAŁE

14 452 195

13 832 584

Wartości niematerialne i prawne

38 833

42 508

Rzeczowe aktywa trwałe

14 175 110

13 586 955

Środki trwałe

12 959 861

12 903 053

Środki trwałe w budowie

1 215 249

683 903

Należności długoterminowe

0

2 107

Inwestycje długoterminowe

16 992

17 492

Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych

16 992

17 492

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

221 260

183 523

AKTYWA OBROTOWE

4 013 414

3 890 032

Zapasy

57 231

58 993

Należności krótkoterminowe

983 710

993 366

Należności od jednostek powiązanych

3 121

1 833

Należności od pozostałych jednostek

980 588

991 533

Inwestycje krótkoterminowe

2 960 850

2 827 806

Krótkoterminowe aktywa finansowe

2 960 850

2 827 806

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11 623

9 867

AKTYWA RAZEM

18 465 609

17 722 616

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

13 644 059

13 158 935

Kapitał (fundusz) podstawowy

9 605 473

9 605 473

Kapitał (fundusz) zapasowy

2 676 584

2 115 501

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

875 416

792 842

Zysk (strata) netto

568 379

755 491

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

(81 794)

(110 372)

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

4 821 550

4 563 681

Rezerwy na zobowiązania

2 256 271

2 110 263

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 594 215

1 579 795

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

133 693

142 451

Pozostałe rezerwy

528 364

388 017

Zobowiązania długoterminowe

13 514

13 548

Wobec jednostek powiązanych

0

0

Wobec pozostałych jednostek

13 514

13 548

Zobowiązania krótkoterminowe

998 179

974 765

Wobec jednostek powiązanych

10 876

9 109

Wobec pozostałych jednostek

975 024

952 306

Fundusze specjalne

12 278

13 350

Rozliczenia międzyokresowe

1 553 586

1 465 105

PASYWA RAZEM

18 465 609

17 722 616

Skrócony rachunek zysków i strat (w tys. zł)

Tytuł

Wykonanie za okres

01.01.-31.12.2016

01.01.-31.12.2015

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

8 144 476

7 623 543

Przychody netto ze sprzedaży produktów

5 564 331

5 288 809

Zmiana stanu produktów

(15 464)

(34 301)

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

2 595 610

2 369 035

Koszty działalności operacyjnej

7 366 225

6 812 161

Amortyzacja

611 980

571 848

Zużycie materiałów i energii

284 043

678 864

Usługi obce

3 391 245

2 826 336

Podatki i opłaty

242 732

236 401

Wynagrodzenia

243 410

229 361

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

92 446

88 842

Pozostałe koszty rodzajowe

34 188

33 312

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 466 180

2 147 197

Zysk ze sprzedaży

778 252

811 382

Pozostałe przychody operacyjne

57 671

91 284

Pozostałe koszty operacyjne

187 846

30 352

Zysk z działalności operacyjnej

648 077

872 313

Przychody finansowe

61 671

60 853

Koszty finansowe

4 080

786

Zysk brutto

705 668

932 380

Podatek dochodowy

137 289

176 889

Zysk netto

568 379

755 491

Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym (w tys. zł)

Tytuł

31.12.2016

31.12.2015

Kapitał (fundusz własny) na początek okresu

13 158 935

12 515 286

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu

9 605 473

9 605 473

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

9 605 473

9 605 473

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

2 115 501

1 645 198

Zwiększenia

561 083

470 304

Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu

2 676 584

2 115 501

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

792 842

714 128

Zwiększenia

82 574

78 713

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

875 416

792 842

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

755 491

641 681

Zmniejszenia

755 491

641 681

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

0

0

Wynik netto

486 586

645 118

Zysk netto

568 379

755 491

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

(81 794)

(110 372)

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu

13 644 059

13 158 935

Skrócony rachunek przepływów pieniężnych (w tys. zł)

Tytuł

01.01.-31.12.2016

01.01.-31.12.2015

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  

   

Zysk netto

568 379

755 491

Korekty razem

631 601

527 143

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 199 981

1 282 634

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

   

   

Wpływy

44 661

44 438

Wydatki

1 122 071

1 627 369

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(1 077 410)

(1 582 931)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

   

   

Wpływy

110 545

197 808

Wydatki

100 497

117 186

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

10 048

80 622

Przepływy pieniężne netto, razem

132 619

(219 676)

Środki pieniężne na początek okresu

2 827 806

3 047 554

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

(426)

(72)

Środki pieniężne na koniec okresu

2 960 850

2 827 806

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE