Zintegrowany raport roczny edycja 2017

4 Ład korporacyjny i etyka

Ład korporacyjny i etyka

Władze Spółki

Jedynym akcjonariuszem PSE jest Skarb Państwa, którego uprawnienia wykonuje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

GRI 102-18, GRI 102-22 W kwestii korporacyjnej nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza, powoływana zgodnie ze Statutem przez Walne Zgromadzenie, którego funkcję wypełnia Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W kompetencjach Ministra Energii znajdują się sprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym zapewnienia dostaw energii, surowców energetycznych i paliw oraz infrastruktury energetycznej – funkcjonowanie systemów energetycznych z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki oraz zapotrzebowania energetycznego kraju.

Skład osobowy Rady Nadzorczej

na dzień sporządzenia sprawozdania
(przejdź do Słowniczka)

Tomasz Dąbrowski

Przewodniczący

Paweł Łatacz

Wiceprzewodniczący

Marcin Czupryna

Sekretarz

Rafał Gawin

Członek

Zbigniew Kochański

Członek

Adam Piotrowski

Członek

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Skład osobowy Zarządu

na dzień sporządzenia sprawozdania
(przejdź do Słowniczka)

 Eryk Kłossowski

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu

 Jarosław Brysiewicz

Jarosław Brysiewicz

Wiceprezes Zarządu

 Jakub Kozera

Jakub Kozera

Wiceprezes Zarządu

 Tomasz Sikorski

Tomasz Sikorski

Wiceprezes Zarządu

Zmiany w Zarządzie

Struktura Organizacyjna

na dzień sporządzenia sprawozdania 
(przejdź do Słowniczka)

Zarząd PSE S.A.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu

Jarosław Brysiewicz

Wiceprezes Zarządu

Jakub Kozera

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Sikorski

Wiceprezes Zarządu

Struktura

Centralna Jednostka Inwestycyjna

Centralna Jednostka Inwestycyjna

Departament
Zarządu

Departament Zarządu

Departament
Bezpieczeństwa

Departament Bezpieczeństwa

Departament
Teleinformatyki

Departament Teleinformatyki

Departament
Komunikacji

Departament Komunikacji

Biuro Zarządzania
Ryzykiem

Biuro Zarządzania Ryzykiem

Biuro Prawne

Biuro Prawne

Biuro Nadzoru

Biuro Nadzoru

Biuro Zarządzania 
Środowiskiem Pracy

Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy

Departament
Eksploatacji

Departament Eksploatacji

Departament Standardów Technicznych

Departament Standardów Technicznych

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Departament Zakupów

Departament Zakupów

Departament Planowania i Kontrolingu

Departament Planowania i Kontrolingu

Departament Rachunkowości i Finansów

Departament Rachunkowości i Finansów

Departament Administracji

Departament Administracji

Departament Zarządzania Systemem

Departament Zarządzania Systemem

Departament Przesyłu

Departament Przesyłu

Departament Rozwoju Systemu

Departament Rozwoju Systemu

Departament Współpracy Międzynarodowej

Departament Współpracy Międzynarodowej

Biuro Pomiarów Energii

Biuro Pomiarów Energii

W wyniku zmian organizacyjnych w naszej spółce od 1 maja 2017 roku przyjęta została nowa struktura. W PSE funkcjonuje 20 jednostek organizacyjnych i Centralna Jednostka Inwestycyjna. 

Główne zmiany wynikające z nowej struktury organizacyjnej

Wdrożyliśmy nowy Model Realizacji Inwestycji

zapewniający efektywną realizację procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Utworzyliśmy  również wyspecjalizowaną Centralną Jednostkę Inwestycyjną.

Utworzyliśmy odrębne jednostki organizacyjne

odpowiedzialne za compliance oraz obsługę prawną, audyt wewnętrzny, pomiary i rozliczenia energii oraz standardy techniczne.

W miejsce Zespołu BHP i Ppoż. oraz Sekcji Ochrony Środowiska Departamentu Eksploatacji utworzyliśmy Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy

realizujące zadania na rzecz spełnienia wymagań prawnych w zakresie bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz w trakcie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wdrażania najlepszych praktyk w zakresie HSEQ

Czytaj więcej

Włączyliśmy komórki organizacyjne zlikwidowane w oddziałach

w struktury jednostek organizacyjnych mieszczących się w siedzibie naszej spółki.

Powołaliśmy siedem nowych komitetów

Inwestycyjny, Standaryzacyjny, Bezpieczeństwa, Data Governance, Innowacji, REMIT oraz Wdrażania Kodeksów Sieci.

Struktura zarządzania zrównoważonym rozwojem

 Poznaj trzy poziomy zarządzania zrównoważonym rozwojem (SZZR) w naszej spółce

Poziom strategiczny

Zarząd PSE.

Poziom zarządzający

Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, kadra zarządzająca i kierownicza jednostek organizacyjnych PSE.

Poziom operacyjny

Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju, przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSE (eksperci i koordynatorzy wskaźników).

Zarządzanie ryzykiem

GRI 102-15 Ważnym elementem działalności naszej firmy jest aktywne zarządzanie ryzykiem. W 2016 roku utworzyliśmy odrębną jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za Zarządzanie Ryzykiem. Przegląd ryzyk przeprowadzony według nowej metodyki wykazał, że w naszej spółce do najważniejszych należą ryzyka:

 • utraty ciągłości dostaw energii elektrycznej,
 • o charakterze operacyjnym, związane z eksploatacją, prowadzeniem ruchu sieciowego i bilansowaniem KSE,
 • związane z zagrożeniami realizacji projektów inwestycyjnych,
 • związane z cyberbezpieczeństwem oraz infrastrukturą informatyczną,
 • regulacyjne wynikające z ewentualnego wdrożenia niektórych przepisów UE w ramach tzw. Pakietu czysta energia dla wszystkich Europejczyków.

 

GRI 102-11 

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem

Wdrożyliśmy nowe podejście do zarządzania ryzykiem, którego efektem był pierwszy Przegląd Ryzyka oparty na autorskiej metodyce opracowanej w naszej spółce. Przegląd, przeprowadzony pod koniec 2016 roku, pozwolił określić jasne cele zarządzania ryzykiem w PSE. Przedstawiamy je poniżej.

 • Rozpoznanie, opis i ocena ilościowa oraz jakościowa ryzyk prowadzonej działalności.
 • Dobór metod i narzędzi zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia i minimalizujących negatywne skutki ryzyka lub zwiększających prawdopodobieństwo i maksymalizujących pozytywne skutki ryzyka.
 • Utrzymywanie ryzyka w ustalonych, możliwych do zaakceptowania granicach.

Pierwszym etapem zarządzania ryzykiem w naszej spółce jest identyfikacja ryzyk

 • Wskazanie możliwych przyczyn i określenie częstości ich występowania oraz prawdopodobieństwa warunkowego zmaterializowania się ryzyka po wystąpieniu danej przyczyny.
 • Wskazanie skutków, rozumianych jako negatywne i pozytywne konsekwencje materializacji ryzyka, a także określenie ich liczbowo lub opisowo w czterech wymiarach: finansowo-rzeczowym, ciągłości i jakości pracy KSE, wizerunkowo-prawnym oraz wpływu na zdrowie i życie. Każdemu skutkowi przypisywana jest określona wartość liczbowa z wykorzystaniem predefiniowanych skal.
 • Identyfikacja wzajemnych zależności między ryzykami, w szczególności tzw. kaskad ryzyk, czyli sytuacji, w których materializacja ryzyka jest przyczyną zaistnienia innego ryzyka.
 • Obliczenie miar poszczególnych ryzyk, które stanowią sumy iloczynów oczekiwanej częstości materializacji wszystkich przyczyn danego ryzyka – skorygowanych o prawdopodobieństwo warunkowe materializacji ryzyka i mnożonych przez wszystkie skutki tego ryzyka wyrażone liczbowo.

Drugim etapem jest opracowanie i wdrożenie planu zarządzania ryzykiem realizowanego przez poszczególne jednostki organizacyjne oraz monitoring jego realizacji

Co do zasady, działania podejmowane w ramach zarządzania ryzykiem muszą być akceptowalne ekonomicznie i uwzględniać konieczność utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa działalności PSE.

W 2016 roku rozpoczęliśmy lub zaplanowaliśmy szereg nowych działań związanych z zarządzaniem ryzykami w poszczególnych obszarach naszej działalności. Dotyczą one poniższych zagadnień.

 • Wypracowanie metodycznego podejścia i przeprowadzenia tzw. scoringu krytyczności/istotności elementów infrastruktury KSE, który stał się już podstawą do priorytetyzacji remontów, a znajdzie zastosowanie do planowania prac remontowych w cyklu wieloletnim, planowania prac eksploatacyjnych oraz do opracowania standardów dla rozwiązań stosowanych na stacjach elektroenergetycznych.
 • Wypracowanie nowego standardu zarządzania ryzykiem kontraktów inwestycyjnych, z uwzględnieniem m.in. powiązania sankcji umownych z kluczowymi potrzebami naszej spółki, gwarancją należytego wykonania, wymogami dot. ubezpieczeń, harmonogramem płatności, a także metod monitorowania postępu prac.
 • Procedury oraz narzędzia prowadzenia ruchu KSE w trybie awaryjnym.
 • Analiza oraz bieżące monitorowanie ekspozycji finansowej PSE wynikającej z funkcjonowania mechanizmów rynku bilansującego.
 • Monitorowanie ryzyka niezbilansowania KSE poprzez uruchomienie narzędzia szacowania stochastycznej operacyjnej rezerwy mocy.
 • Model ubezpieczania ryzyk PSE.

Do zarządzania ryzykiem stosujemy profesjonalne narzędzie informatyczne myRisk.com, opracowane przez specjalistów z GK PSE, które jest regularnie modernizowane i dostosowywane do bieżących potrzeb.

Analizujemy także nasz wpływ na środowisko naturalne i podejmujemy działania na rzecz zmniejszenia oddziaływania negatywnego, przy jednoczesnej realizacji inicjatyw oddziałujących pozytywnie. Zarządzanie ryzykiem wpisuje się w każdy certyfikowany system zarządzania funkcjonujący w spółce.

Poniżej przedstawiamy nasze systemy zarządzania funkcjonujące w PSE

System Zarządzania Energią wg ISO 50001

System Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
PN-ISO/IEC 27001:2007

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Nadużyciom BS 10500:2011

System Zarządzania Ciągłością Działania PN-EN ISO 22301:2014-11

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004

Najwyższe wartości

GRI 103, GRI 102-16

Naszą wizję i misję budujemy na trzech wartościach

 Niezawodność

Niezawodność

PSE to niezawodny partner dla odbiorców i wytwórców energii, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, partnerów społecznych, regulatora oraz Rządu RP. 

 Wiarygodność

Wiarygodność

PSE swoimi działaniami potwierdzają posiadane kompetencje do sprawowania pełnionej funkcji oraz realizacji powierzonej misji. 

 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

PSE dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki w świecie.

Budowanie relacji i partnerstw biznesowych

Regulacje prawne

GRI 103 Nasza polityka zakupowa jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) wraz z aktami wykonawczymi, zasadami Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. (dalej: Regulamin) oraz procedurą Szczególne warunki udzielania zamówień w CJI. Zgodnie z ustawą Pzp, nasza spółka udziela zamówień publicznych sektorowych przy wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto: 418 tys. euro dla dostaw lub usług oraz 5 225 tys. euro dla robót budowlanych. Poniżej tych kwot PSE oraz wszystkie jednostki organizacyjne naszej spółki stosują Regulamin. 

Tryby udzielania zamówień

Szczegółowy sposób prowadzenia postępowań określają przepisy ustawy Pzp, Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE oraz procedury Szczególne warunki udzielania zamówień w CJI.

W celu zachowania transparentności działań związanych z udzielaniem zamówień przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz niepublicznych zgodnie z podstawowymi zasadami:

 • uczciwej konkurencji,
 • bezstronności i obiektywizmu,
 • równego traktowania wykonawców,
 • przejrzystości.

Zasady te są fundamentalnymi regułami zamówień publicznych oraz niepublicznych i wynikają z zapisów ustawy Pzp oraz Regulaminu Udzielania Zamówień.

Zamawiający przestrzega wskazanych zasad zarówno w fazie przygotowywania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołując komisję przetargową. Obowiązek podporządkowania się omawianym zasadom ciąży także na zamawiającym w trakcie prowadzenia postępowania.

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

 Zasada uczciwej konkurencji

Zasada uczciwej konkurencji

 Zasada równości

Zasada równości

 Zasada przejrzystości

Zasada przejrzystości

Zasada uczciwej konkurencji
Zasada uczciwej konkurencji stanowi najważniejszą regułę prowadzenia i rozstrzygania postępowań przetargowych. Umożliwia ona każdemu zainteresowanemu podmiotowi równy dostęp do informacji o zamówieniach oraz do samych zamówień. Zasada ta dotyczy m.in. opisu warunków udziału w postępowaniu, sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Niekiedy poszczególne tryby przetargowe narzucają minimalną liczbę potencjalnych wykonawców, zapewniającą zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Co więcej, opis przedmiotu zamówienia należy przygotowywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji wymaga przestrzegania poniżej określonych reguł.

 • Do udziału w postępowaniu należy dopuszczać wielu wykonawców.
 • Określenie wymagań powinno gwarantować dostęp do zamówienia tylko wiarygodnym wykonawcom.
 • Warunki zamówienia powinny pozwalać wykonawcom na przygotowanie konkurencyjnej oferty.

Zasada uczciwej konkurencji odnosi się również do wykonawców. Dlatego złożenie oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji jest przesłanką do odrzucenia oferty.

Zasada równości
Z zasadą uczciwej konkurencji nierozłącznie związana jest zasada równości, zwana również zasadą równego traktowania ubiegających się o zamówienie.

Zgodnie z nią, wszystkich wykonawców należy traktować na równych prawach, z zachowaniem tożsamych kryteriów wobec wszystkich. Zamawiający nie może zastosować wymagań, które będą uprzywilejowywać określonego wykonawcę. Przestrzeganie zasady równego traktowania polega przede wszystkim na stosowaniu wobec wszystkich wykonawców jednej miary, czyli stawianiu takich samych wymagań, takiej samej weryfikacji ich spełnienia oraz konsekwencji w ich egzekwowaniu.

Zamawiający określa w warunkach zamówienia wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia (przedmiotowe), sposobu realizacji zamówienia (kontraktowe) oraz osoby wykonawcy (podmiotowe). Powinien również określić, w jaki sposób wykonawcy powinni potwierdzić spełnienie wymagań. Po otrzymaniu ofert, zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami, zamawiający weryfikuje spełnienie wymagań przez wykonawców i podejmuje decyzje co do udzielenia zamówienia stosownie do wyników tej oceny.

Prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący równe traktowanie wykonawców wymaga przestrzegania poniżej opisanych reguł.

 • Należy określić wymagania w sposób jednakowy dla wszystkich wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia.
 • Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań powinien być taki sam dla wszystkich uczestników przetargu.
 • Stopień spełnienia niezbędnych kryteriów powinien zostać oceniony poprzez porównanie informacji i dokumentów złożonych przez wykonawcę z wymaganymi.

Reguły te obowiązują zarówno na etapie stawiania warunków udziału w postępowaniu, jak również podczas oceny złożonych ofert czy wyboru oferty najkorzystniejszej. Co więcej, zasada równości oznacza zakaz dyskryminowania poszczególnych wykonawców ze względu na ich status prawny, siedzibę oraz właściwości.

Zasada przejrzystości
Przejrzystość oznacza jasne i jednoznaczne reguły gry.

Jednym z wymogów służących realizacji zasady przejrzystości jest jawność postępowania, czyli zapewnienie dostępu do informacji na równych zasadach wszystkim zainteresowanym uczestnikom, a także zachowanie maksymalnej bezstronności i obiektywizmu podczas podejmowania każdej czynności.

Udzielone zamówienia

GRI 102-9 PSE współpracują z szerokim gronem wykonawców i dostawców usług, dbając o standardy odpowiedzialności społecznej. W 2016 roku nasza spółka udzieliła zamówień na realizację zadań inwestycyjnych, dostawy towarów i zakup usług 292 dostawcom na łączną kwotę 2 217 009 457,22 zł.

Główne grupy dostawców PSE

 • Wykonawcy prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych wykonujący prace w zakresie majątku sieciowego.
 • Dostawcy aparatury i sprzętu oraz firmy świadczące usługi.

Kluczowe liczby

mln zł wartości zamówień 2 887 zakończonych postępowań 429 mln zł wartości zamówień 2 217 zakończonych postępowań 368 2015 2016

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE