Zintegrowany raport roczny edycja 2017

8 Odpowiedzialny rozwój

Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa i stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce.
Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.
Mając świadomość stanu infrastruktury krajowej oraz wyzwań i trendów, które wpływają na rozwój systemu, realizujemy prace modernizacyjne oraz inwestycje, aby zapewnić jego stabilność i bezpieczeństwo. Chcemy wzmacniać świadomość i edukować społeczeństwo w zakresie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Kluczowe liczby

Wartość podatków lokalnych odprowadzonych do urzędów gminnych (w roku 2016). Podatki wpływają do ponad 37 procent gmin w kraju i udział ten będzie wzrastał wraz z rozwojem infrastruktury sieciowej.

Liczba spotkań informacyjnych z władzami samorządowymi i instytucjami na terenach prowadzonych inwestycji 
(w roku 2016).

Analiza wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną.

Nasz wpływ na otoczenie społeczne

GRI 203-2, GRI 413-1 Realizujemy inwestycje infrastrukturalne w całym kraju, co wpływa na działalność społeczno-gospodarczą poszczególnych regionów. Naszym priorytetem jest zbudowanie partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz wykonawcami realizującymi inwestycje w naszym imieniu.

Ważnym elementem naszych działań jest procesowe podejście do prowadzenia komunikacji społecznej i zaangażowania społecznego pozwalające skuteczniej odpowiadać na potrzeby interesariuszy w ramach prowadzonego procesu inwestycyjnego.

Jako inwestor dokładamy wszelkich starań, żeby realizacja inwestycji o znaczeniu strategicznym dla całego kraju odbywała się przy jak najmniejszej ingerencji w życie mieszkańców i środowisko. Mamy świadomość, jak istotne jest informowanie społeczności lokalnych o planowanej inwestycji na możliwie najwcześniejszym etapie oraz stworzenie warunków do przedstawienia wyczerpujących wyjaśnień na jej temat. PSE stara się uwzględniać wszelkie możliwe uwagi zgłaszane przez lokalne władze i mieszkańców. Rolą przedstawicieli naszej spółki jest zaprezentowanie argumentów dla uzasadnienia realizacji inwestycji, jej uwarunkowań formalnoprawnych oraz koncepcji przebiegu wariantu trasy linii w celu kontynuowania dialogu i wypracowania porozumienia z właścicielami nieruchomości wyrażonego w umowie służebności przesyłu.

Jednym z wielu determinantów realizacji inwestycji w obszarze prawnym są zapisy tzw. specustawy przesyłowej. Naszą intencją jest jednak wybudowanie linii najwyższych napięć w oparciu o porozumienia wypracowane na drodze rokowań z każdym właścicielem nieruchomości położonej na trasie planowanej inwestycji. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć takie porozumienia i deklarujemy gotowość do podjęcia rozmów z właścicielami w odpowiedzi na zgłaszane przez nich oczekiwania w tym zakresie.

Prowadzimy analizę wpływu naszych inwestycji na społeczność lokalną (w 100 procentach)

Projektanci muszą również wybrać rodzaj konstrukcji słupów, przewodów fazowych, izolatorów oraz pozostałych elementów, aby możliwe było wstępne zaproponowanie rozwiązań technicznych linii. Z reguły na tym etapie nie można jeszcze rozstrzygnąć, jakie rozwiązania technologiczne zostaną ostatecznie zastosowane.

Formuła procesu informacyjno-konsultacyjnego zakłada możliwość szukania rozwiązań kompromisowych, które w takim stopniu, na ile jest to możliwe, odzwierciedlają interesy stron zainteresowanych lokalizacją linii elektroenergetycznej. Interesy te mogą pozostawać względem siebie w konflikcie, dlatego konieczne jest zaangażowanie i uczestnictwo wszystkich stron oraz zapewnienie im realnego wpływu na opracowywane rozwiązania.

Realizując inwestycje elektroenergetyczne, mamy wspólny cel

Administracja państwowa i samorządy Inwestor/wykonawca Mieszkańcy Porozumieniespołeczne Organizacjeekologiczne

GRI 102-40, GRI 102-43

Nasi interesariusze wraz z formami ich zaangażowania

Grupa docelowa

Charakterystyka

Narzędzia i techniki komunikacji

Działanie bezpośrednie

Regulator

Prezes URE jest odpowiedzialny za regulację sektora energetycznego oraz za promowanie konkurencji.

Z Prezesem URE uzgadniamy Plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jego aktualizację.

Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, zintegrowany raport roczny, strona WWW.

Wykonawcy zadań inwestycyjnych

Firmy zewnętrzne wybierane w trybie przetargów publicznych i niepublicznych. Działają w imieniu i na rzecz PSE, wpływają na opinie lokalnych społeczności i lokalnych władz, kształtują wizerunek naszej spółki jako inwestora.

Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, szkolenia wewnętrzne, sprawna komunikacja w zadaniach inwestycyjnych w ramach Programów Komunikacji Społecznej (foldery, strona WWW, briefingi prasowe, konferencje, filmy, programy edukacyjne itp.). Definiowanie dobrych praktyk i wytycznych komunikacyjnych. Współpraca w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.

Administracja publiczna, władze samorządowe

Transparentne i profesjonalne działania informacyjno-edukacyjne w ramach komunikacji społecznej wpływają na budowanie właściwych relacji.

Spotkania bezpośrednie, listy intencyjne, dedykowane konferencje specjalistyczne, foldery ogólnofirmowe, specjalistyczne i dotyczące zadań inwestycyjnych, magazyn ekspercki, zintegrowany raport roczny, strona WWW.

Opinia publiczna, społeczności lokalne

Grupa kluczowa z punktu widzenia prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Przekonanie do inwestycji jej bezpośrednich sąsiadów oraz ustanowienie służebności przesyłu mają zasadnicze znaczenie dla terminu realizacji zadania inwestycyjnego. Umożliwia uzyskanie największej akceptacji społecznej lub wypracowanie kompromisu.

Media relations, artykuły prasowe, strony WWW, foldery, ulotki, programy edukacyjne dla mieszkańców gmin, na terenie których planowana jest inwestycja, spotkania realizowane za pośrednictwem wykonawców i bezpośrednio.

Komitety protestacyjne, lokalni liderzy protestów oraz akcji społecznych

Lokalne inicjatywy będące wynikiem braku akceptacji społecznej do procedowanego rozwiązania i reprezentujące interesy całej społeczności lub wybranej grupy.

Korespondencja formalna, udział w spotkaniach, akcje protestacyjne.

Pracownicy, kadra menedżerska PSE Inwestycje i GK PSE

Zaangażowani i zmotywowani pracownicy i kadra menedżerska decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania PSE. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają kluczowe znacznie dla budowania zaangażowania pracowników.

Intranet, zintegrowany raport roczny, ulotki informacyjne, komunikacja projektów strategicznych, komunikacja wdrażanych zmian, spotkania bezpośrednie, spotkania integracyjne, uroczystości firmowe, kodeks etyki i postępowanie zgodnie z wartościami.

Pracownicy
GK PSE zaangażowani
w proces inwestycyjny

Zaangażowani i zmotywowani pracownicy, kadra menedżerska oraz zasady etyki biznesowej decydują w ogromnym stopniu o efektywności działania spółki. Stopień poinformowania pracowników oraz poziom ich satysfakcji z pracy mają kluczowe znacznie dla budowania zaangażowania pracowników.

Poza narzędziami skierowanymi do wszystkich pracowników dodatkowe narzędzia wspierające w bieżącej pracy to: foldery specjalistyczne, szkolenia dedykowane, dokumenty Q&A.

Lokalne

i regionalne stowarzyszenia

Lokalne i regionalne organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju danego obszaru, np. gminy, wsi lub powiatu.

Przekazanie kompleksowej i rzetelnej informacji na temat inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej lokalizacji i przebiegu linii oraz opinii przedstawicieli lokalnych społeczności – spotkania bezpośrednie i materiały promocyjne (folder) oraz strona WWW.

Pozarządowe stowarzyszenia
i organizacje ekologiczne

Lokalne, regionalne i ogólnokrajowe organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego, flory lub fauny, albo prowadzące działalność w zakresie rozwoju inicjatyw proekologicznych na danych terenach.

Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, dostarczenie materiałów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych oraz związanych z nimi działań inwestora.

Partnerzy biznesowi

Firmy współpracujące z PSE na etapie przedinwestycyjnym i realizujące usługi na ich zlecenie.

Informacje na temat polityki bezpieczeństwa, posiadanych certyfikatów ISO oraz polityki antykorupcyjnej udzielane przez pracowników na spotkaniach z partnerami i współpracownikami.

Działanie pośrednie

Media (ogólnopolskie, regionalne, branżowe)

Przekazują informacje, kształtują opinie na temat inwestycji.

Konferencje prasowe, briefingi, spotkania indywidualne (artykuły, wywiady), artykuły sponsorowane, dodatki branżowe do gazet, magazyn ekspercki, materiały prasowe, prezentacje, strona WWW, zintegrowany raport roczny.

Administracja centralna, Parlament

Ministerstwa oraz urzędy centralne, parlamentarzyści – szczególnie zaangażowani w komisjach i zespołach parlamentarnych.

Spotkania indywidualne, prezentacje, foldery, konferencje branżowe i ekonomiczne, strona WWW, zintegrowany raport roczny, magazyn ekspercki.

Kontrahenci (wytwórcy, dystrybutorzy, firmy obrotu)

Grupa podmiotów stale współpracujących z PSE związanych umowami.

Spotkania indywidualne, konferencje branżowe, warsztaty, magazyn ekspercki, zintegrowany raport roczny, strona WWW.

Częstotliwość kontaktów jest zależna od potrzeb PSE oraz zapytań interesariuszy.

Mechanizmy wsparcia
naszych inwestycji

Od 2008 roku realizowaliśmy projekt inwestycyjny „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa”, dofinansowywany ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 10.1.).

Łączne dofinansowanie dla zadań inwestycyjnych wyniosło ponad 896,84 mln zł, przy całkowitej jego wartości na poziomie 1 744,32 mln zł netto. Kwota wypłaconego dofinansowania od początku realizacji tego strategicznego przedsięwzięcia do końca 2016 roku wyniosła ponad 896,84 mln zł.

W 2015 roku kontynuowano realizację umowy o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino” w celu przyłączenia FW Słupsk oraz Potęgowo – w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 9.6). Przyznane dofinansowanie dla projektu wynosiło 14,25 mln zł, z czego do końca 2016 roku wypłacono w formie refundacji około 14,25 mln zł.

W 2015 roku otrzymaliśmy także dotację z tytułu rozliczenia projektu „Studium wykonalności dla projektu LitPol Link” współfinansowanego ze środków funduszu TEN-E, którego realizacja zakończyła się w czerwcu 2014 roku. Poniesione koszty w ramach projektu zostały zrefundowane w 2015 roku w wysokości 1 822 tys. euro.

W 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w związku z projektem „Badania dotyczące trzeciego elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego między Polską (obszar Poznania) a Niemcami (Eisenhuttenstadt) wraz z niezbędnym wzmocnieniem zachodniej części polskiego systemu elektroenergetycznego”, którego realizacja zakończyła się w grudniu 2014 roku.

W 2016 roku nastąpiło rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych bezpośrednio przyznawanych przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego (Dofinansowanie Projektów Dotyczących Badań i Rozwoju Technologicznego). Otrzymane fundusze w ramach umów dla tych projektów – łączna kwota wyniosła 59 503,67 euro – wpłynęły w okresie ich realizacji i po ich rozliczeniu.

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa (w zł)

    GRI 201-4

2016

2015

Łącznie

Całkowita kwota wsparcia finansowego otrzymanego przez organizację od rządu w trakcie raportowanego okresu

106 877 959

191 225 042

298 103 001

Ulgi podatkowe oraz kredyt podatkowy

9 420

1 066 852

1 076 272

Ulga na nabycie nowych technologii

0

1 059 632

1 059 632

Odliczenia z tytułu darowizn

9 420

7 220

16 640

Granty inwestycyjne, badawcze, na rozwój oraz inne istotne rodzaje grantów

106 868 539

190 158 190

297 026 729

Wymiar, w jakim państwo jest obecne w strukturze własnościowej

100 %

100 %

 
Created with Sketch.

Wzmacnianie innowacyjności
oraz wdrażanie nowych technologii

GRI 103 Do zachowania stabilności bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego niezbędne są stały rozwój technologiczny oraz wyznaczenie kierunków, którymi sektor powinien podążać w bliższej i dalszej przyszłości.

Coraz istotniejsze stają się kwestie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i optymalnego gospodarowania krajowymi zasobami energetycznymi. W tych aspektach znaczenia nabrały alternatywne metody wytwarzania energii. W ustawie o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, Art. 2, pkt 22) zdefiniowano je jako: „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów”.

GRI 103 W ostatnich latach następuje sukcesywny wzrost mocy zainstalowanej ze źródeł odnawialnych. Na koniec 2016 roku wielkość mocy zainstalowanej z OZE w krajowym systemie elektroenergetycznym zwiększyła się o 13 proc. względem 2015 roku i osiągnęła poziom 8 GW.

Stan mocy elektrycznej z OZE zainstalowanej w krajowym systemie w latach 2015-2016

(źródło: ARE S.A.)

Zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych stanowi jeden z głównych aspektów polityki Unii Europejskiej. Dalszy rozwój tych źródeł w Polsce w znacznej mierze będzie zależał od możliwości skorzystania przez inwestorów z mechanizmów wsparcia. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia dotyczące OZE jest ustawa z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478) z późniejszą zmianą.  Ustawa ta zmodyfikowała dotychczas funkcjonujący system zielonych certyfikatów i wprowadziła mechanizm oparty na organizowaniu aukcji na sprzedaż energii. Odnawialne źródła będą budowane w przypadku możliwości skorzystania z wyżej wymienionego mechanizmu. Ocena możliwości przyrostu mocy w tym segmencie będzie uwzględniała zapisy obowiązujących regulacji prawnych. 

Znaczący wpływ na kwestie bezpieczeństwa energetycznego ma rozwój nowych technologii. Dlatego prowadzimy wiele działań, których celem jest optymalne wykorzystanie nowych technologii w sektorze elektroenergetycznym. Dotyczą one m.in. kwestii cyfryzacji obiektów stacyjnych oraz zastosowania na liniach przesyłowych przewodów niskostratnych, systemów WAMS (systemy monitorowania parametrów elektrycznych sieci elektroenergetycznej na dużym obszarze), usług typu DSM/DSR (działania związane z zarządzaniem i reakcją strony popytowej) oraz rozwiązań pozwalających na popularyzację lokalnych źródeł wytwórczych i magazynów energii.

W 2016 roku realizowaliśmy 29 prac innowacyjnych, badawczych i rozwojowych, z których 10 zostało zakończonych.

Ważniejsze prace badawcze i rozwojowe zakończone w 2016 roku

Nowa konstrukcja przewodów niskostratnych do linii elektroenergetycznych NN

Opracowaliśmy nową konstrukcję przewodu niskostratnego do linii elektroenergetycznych NN wraz ze specyfikacją techniczną. Będzie ona stanowiła zamiennik dla dotychczas stosowanej standardowej konstrukcji przewodu. Nowa konstrukcja ograniczy straty przesyłowe w nowo budowanych liniach elektroenergetycznych najwyższych napięć, przy zachowaniu dotychczasowych parametrów eksploatacyjnych.

System zapewnienia bezpiecznej komunikacji IP w obszarze zarządzania siecią elektroenergetyczną (projekt prowadzony w ramach programu NCBiR)

Projekt był realizowany w ramach programu NCBiR „Obronność, bezpieczeństwo państwa”. Jego celem było zapewnienie systemowej ochrony infrastruktury teleinformatycznej sieci elektroenergetycznej przed zagrożeniami cybernetycznymi poprzez wdrożenie systemu monitorowania zagrożeń internetowych dla infrastruktury IT stacji elektroenergetycznych oraz stworzenie dedykowanego mechanizmu ochrony systemu komunikacji technologicznej w sieciach IP (ang. Internet Protocol) należących do OSP, OSD i JWCD.

Czytaj więcej

System Dynamicznego Zarządzania Siecią Przesyłową (projekt prowadzony w ramach programu NCBiR)

Celem projektu było opracowanie systemu do wyznaczania dynamicznej obciążalności linii elektroenergetycznych, co pozwala na efektywne zarządzanie siecią dzięki wykorzystaniu jej pełnej przepustowości, z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych. W ramach projektu zaimplementowano szereg innowacyjnych rozwiązań, między innymi zautomatyzowaną autokontrolę wykorzystującą wirtualny benchmark zwisu, nowatorskie sprzęganie lokalnych i globalnych parametrów pogodowych, a także unikalny sposób redukcji poboru energii oraz adaptacyjnych technologii przesyłu danych.

Czytaj więcej

Analiza wzajemnego oddziaływania między przesuwnikami fazowymi zlokalizowanymi w stacji Mikułowa a siecią w warunkach występowania stanów przejściowych

Głównym celem pracy była ocena funkcjonowania przesuwników fazowych w strukturach KSE w stanach ustalonych i nieustalonych oraz opracowanie zaleceń w zakresie prowadzenia ruchu z uwzględnieniem wykorzystania tych urządzeń.

Realizacja pracy pozwoliła na zidentyfikowanie efektów prowadzonej regulacji za pomocą przesuwników fazowych w stanach ustalonych, w zakresie kontroli przesyłów mocy na przekroju Polska – Niemcy, a także na ocenę potencjalnych ograniczeń wykorzystania kąta przesunięcia fazowego. Oceniane były również powstające przeciążenia (ograniczenia przesyłowe i przekroczenia napięciowe oraz zbilansowanie mocy biernej), jakie mogą wynikać z przesyłów mocy w różnych stanach pracy KSE wymuszonych poprzez zdolności regulacyjne przesuwników fazowych.

Ocena mechanicznej wytrzymałości kompozytowych izolatorów wiszących przy obciążeniach cyklicznych, eksploatowanych w liniach z przewodami wysokotemperaturowymi

Z prób i obliczeń przeprowadzonych w ramach pracy wynika, że dostępne na rynku kompozytowe wiszące izolatory liniowe produkowane wykazują odpowiednią odporność na obciążenia statyczne i cykliczne w dopuszczonej przez CIGRE temperaturze poniżej 80 °C. Przeprowadzone badania wskazały, że istnieje co najmniej pięciostopniowy zapas temperatury. Oznacza to, że istnieje możliwość eksploatacji tych izolatorów w liniach z przewodami wysokotemperaturowymi, czyli przy podwyższonej temperaturze ich dolnego węzła montażowego. 

Z dostępnych materiałów wynika także, że nagrzanie się dolnego okucia izolatora od przewodu wysokotemperaturowego powyżej 80°C jest w praktyce mało prawdopodobne. Użyteczność technologii została bezsprzecznie potwierdzona.

Studium wykonalności dla projektu demonstracyjnego w zakresie wdrożenia systemu wspomagania bezpieczeństwa pracy KSE opartego o system Special Protection Scheme i bateryjny magazyn energii elektrycznej

W 2016 roku PSE kontynuowały współpracę z New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) – japońską organizacją rządową odpowiedzialną między innymi za wsparcie rozwoju przemysłu. Celem prowadzonych prac było opracowanie studium wykonalności dla realizacji pilotażowego projektu demonstracyjnego obejmującego budowę i pracę w trybie on-line systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci charakteryzującej się dużym nasyceniem źródłami wiatrowymi. Opracowane studium wykonalności było podstawą do podjęcia decyzji o realizacji instalacji pilotażowej. Prace były w całości finansowane przez stronę japońską.

Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci

na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego przy zwiększającym się udziale OZE

W odpowiedzi na wzrost udziału źródeł odnawialnych przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), 14 marca 2017 roku japońska instytucja rządowa NEDO oraz Ministerstwo Energii podpisały memorandum o współpracy w ramach projektu na rzecz bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Celem projektu jest przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS). Rozwiązanie zaproponowane w projekcie wykorzystuje japońską technologię automatyk systemowych oraz hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS).

W celu realizacji projektu Hitachi oraz Hitachi Chemical podpisały 17 marca 2017 roku umowę wdrożeniową z PSE, Energa-Operator (EOP) i Energa Wytwarzanie (EW). Kolejnym krokiem było podpisanie umowy przez Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC z NEDO.

Decyzja o realizacji przez następne trzy i pół roku projektu została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności realizowanego od lutego 2015 do listopada 2016 roku przez Hitachi, Hitachi Chemical, SMBC oraz inne instytucje zaangażowane w projekt. W ramach projektu Hitachi, przy współpracy z PSE, EOP i EW, zbuduje system SPS, natomiast Hitachi Chemical będzie odpowiedzialne za budowę hybrydowego magazynu energii elektrycznej wyposażonego w baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe. Ponadto, Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC zbadają modele biznesowe dla systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną oraz systemów magazynowania energii.

Polska – jako państwo członkowskie Unii Europejskiej – planuje zwiększyć udział OZE w systemie elektroenergetycznym. Aby sprostać wyzwaniom zwiększonego obciążenia sieci, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu jej modernizację i rozbudowę. Mogą one być uzupełnione o implementację systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) przystosowaną do odpowiedniego zarządzania znaczącą generacją ze  źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej.

Uproszczona architektura rozwiązania (SPS i BESS)

Uslugi systemowe Zarzadzanie /generacja EW Wsparcie bilansowania podaży i popytu Generacja turbiny wiatrowej HBESS Moc wyjściowa FW Ładowanie Rozładowanie Ograniczenie wahań mocy FW Zarzadzanie /generacja Farma wiatrowa Identyfikacja awarii (PSE) System LFC (Hitachi) RAS-Engine (Hitachi) RAS-Engine (PSE) SCADA/EMS (EOP) SCADA/EMS (Hitachi Chemical) HBESS (Hitachi) SPS - Terminal SE Awaria

Zarys projektu demonstracyjnego

System realizujący funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) – zakres firmy Hitachi

System SPS w trybie ciągłym wykonuje obliczenia w oparciu o informacje on-line dostarczane z systemu SCADA. Na ich podstawie, poprzez wykonywanie cyklicznych analiz, opracowuje scenariusze działań dla określonych zakłóceń. System SPS dokona niezbędnych sterowań w celu wyeliminowania przeciążeń na podstawie wyników analiz.

Hybrydowy magazyn energii (BESS) wyposażony w baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe – zakres firm Hitachi oraz Hitachi Chemical

Projekt ma na celu zmniejszenie całkowitych kosztów systemów magazynowania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie hybrydowego systemu magazynowania. System ten charakteryzuje się zarówno wysoką wydajnością – wykorzystanie technologii litowo-jonowej – jak i efektywnością kosztową – zastosowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Czytaj więcej

Zbadanie modeli biznesowych dla systemów stabilizacji sieci elektroenergetycznych oraz systemów magazynowania energii elektrycznej – zakres firm Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC

Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC zweryfikują zalety systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz systemów magazynowania energii elektrycznej, a  następnie przedstawią modele biznesowe umożliwiające ich szersze wykorzystanie.

Uproszczony układ podziału zadań stron projektu

- ewaluacja modeli biznesowych - projekt i produkcja BESS - zarządzanie łańcuchem dostaw - dostarczanie urządzeń - nadzór techniczny instalacji - projekt i produkcja urządzeń - zarządzanie łańcuchem dostaw - dostarczanie urządzeń - nadzór techniczny instalacji i wdrożenia - przygotowanie reportów - dostaeczenie danych operacyjnych FW - erekcja budynku dla BESS - prace instalacyjne BESS - rozruch urządzeń - działania dostosowawcze do systemu SCADA - dostarczanie danych (SCADA) - prace instalacyjne SPS - wdrożenie SPS - monitoring wykorzystania systemu Energa Wytwarzanie Energa Operator PSE SMBC Hitachi Chemical Hitachi Polska Japonia WSPARCIE UMOWA POWIERNICZA ID (HTC/HC/ PSE/EOP/ EW) MOU Ministerstwo Energii Nedo

Opracowanie nowej konstrukcji
przewodów niskostratnych

W ramach realizowanego projektu „Nowoczesne przewody niskostratne do przesyłu energii elektrycznej do linii elektroenergetycznych NN” opracowaliśmy nową konstrukcję przewodów fazowych.

Jest to rozwiązanie systemowe do przesyłu energii elektrycznej w postaci wiązki trój- lub czteroprzewodowej z wykorzystaniem nowej generacji przewodów niskostratnych pozwalających na dalsze ograniczenie strat przesyłu energii elektrycznej.

Efektem naszych prac jest nowa konstrukcja przewodu fazowego do wiązki trójprzewodowej z przeznaczeniem do stosowania w nowo budowanych liniach 400 kV.

Nowy przewód, o oznaczeniu 468/24-A1F/UHST-261, jest niskostratnym zamiennikiem stosowanego obecnie przewodu 408-AL1F/34-UHST i pozwala na zmniejszenie strat do 13 procent. W stosunku do przewodu tradycyjnego AFL-8 350, stosowanego do 2013 roku, umożliwia  obniżenie strat do 26,1 procent.

Przewody te będą stosowane do budowy naszych nowych linii elektroenergetycznych 400 kV.

Zasady realizacji inwestycji z perspektywy wpływu na środowisko naturalne

GRI 103 Inwestujemy w rozwój i modernizację obiektów stanowiących elementy systemu przesyłowego w sposób umożliwiający jak najmniejszą ingerencję w środowisko.

Każdy z etapów realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego – zaczynając od planowania, poprzez budowę, aż po eksploatację – podlega weryfikacji pod kątem oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

W ramach przygotowania zadań na etapie koncepcji dla kilku wariantów lokalizacji obiektów analizujemy uwarunkowania terenowe i środowiskowe, w szczególności w odniesieniu do lokalizacji trasy linii w stosunku do terenów objętych ochroną, zajęcia gruntów rolnych oraz leśnych, a także dokonujemy oceny możliwych do zastosowania technologii. 

Na etapie studium wykonalności wykonujemy analizę obecnego i planowanego zagospodarowania terenu wraz z wizją lokalną dla kluczowych obszarów inwestycji.

Proponowane warianty przebiegów trasy linii oraz lokalizacji nowych stacji uwzględniają między innymi poniższe wytyczne:

- wykorzystanie korytarzy infrastrukturalnych innych obiektów liniowych,

- jak najmniejsza ingerencja w zabudowę mieszkaniową,

- jak najmniejsza ingerencja w obszary cenne ekologicznie.

Kryteria i wymogi dla podwykonawców oraz dostawców

Sprawujemy nadzór nad jakością nabywanych urządzeń i aparatury. Pozwala nam to skutecznie zarządzać  potencjalnymi zagrożeniami środowiskowymi mogącymi wystąpić w wyniku ich awarii. 

Dostarczane urządzenia i aparatura muszą spełniać nasze wymogi w zakresie: długiego okresu eksploatacji, małej awaryjności, niskich kosztów utrzymania w ruchu oraz odporności na wpływ warunków atmosferycznych.

Dla urządzeń i aparatury elektroenergetycznej, mającej istotne znaczenie dla pracy systemu, opracowaliśmy specyfikacje techniczne zawierające minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i konstrukcyjne uwzględniające również wymagania w zakresie ochrony środowiska (odnośnie do dopuszczalnych wielkości emisji hałasu, pól elektromagnetycznych, czy parametrów oczyszczonych ścieków itp.).

Urządzenia i aparatura będące przedmiotem dostaw są sprawdzane przed montażem na terenie obiektów sieciowych w ramach testów

FAT (Factory Acceptance Test)

Testy urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych realizowane u producenta lub w miejscu przez niego wskazanym, przeprowadzane przed dostawą urządzenia do zamawiającego.

SAT (Substation Acceptance Test)

Testy urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych, przeprowadzane na terenie obiektu elektroenergetycznego w docelowym miejscu pracy urządzenia.

Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie według kryteriów środowiskowych

GRI 103, GRI 308-1 Wykonawcy zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Planu Inwestycji 2016 zostali wyrywkowo poddani kontrolom Inżyniera Kontraktu w zakresie przestrzegania wymagań środowiskowych na terenach budowy. Z tego względu nie dysponujemy danymi pozwalającymi na rzetelne wyliczenie wskaźnika. Biuro Zarządzania Środowiskiem Pracy w PSE rozpoczęło prowadzenie bazy raportów z kontroli środowiskowych dla realizowanych inwestycji w celu zaraportowania pełnych danych do wskaźnika za rok 2017.

W analizowanym roku wykonawcy realizujący zadania remontowe i eksploatacyjne nie byli poddawani ocenie pod względem kryteriów środowiskowych. 

Kryteria HSEQ dla podwykonawców

GRI 103 Jednym z nowych elementów polityki PSE jest wprowadzenie zintegrowanych działań w obszarze bezpieczeństwa pracy, środowiska i jakości HSEQ (od ang. health, safety, environment and quality).

Nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy i ochronę środowiska naturalnego. Obejmują nie tylko pracowników PSE, ale także naszych wykonawców oraz podwykonawców prac inwestycyjnych i modernizacyjnych. Zasady HSEQ wdrażamy w obszarze utrzymania i rozwoju infrastruktury sieciowej.

Dla wykonawców zewnętrznych określiliśmy program działań uwzględniający głównie zapobieganie zdarzeniom rzeczywistym, takim jak awarie oraz wypadki dotyczące ludzi, sprzętu i środowiska. Podstawowe narzędzia wykorzystywane w tym zakresie to identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ścisły nadzór nad realizacją prac zlecanych stronom trzecim.

Nasi pracownicy dokonują analizy stanu przygotowania podwykonawców do prawidłowego wykonywania prac, między innymi na podstawie statystyk wypadkowości i zdarzeń potencjalnie wypadkowych za okres trzech poprzednich lat. Pod uwagę brane są: liczba wypadków lekkich, zbiorowych, ciężkich i śmiertelnych, a także wskaźniki częstości wypadkowości oraz prewencji.

Created with Sketch.

Bioróżnorodność obszarów chronionych i innych wartościowych terenów

GRI 304-2 Inwestujemy w rozwój systemu przesyłowego w taki sposób, żeby jak najmniej ingerować w środowisko. Wdrażając System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001, zobowiązaliśmy się do  nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawnych, a także do stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Zobowiązanie to nałożyliśmy również na wykonawców oraz podwykonawców naszych zadań inwestycyjnych.

Dokładamy wszelkich starań, żeby każdy z etapów realizacji inwestycji – od planowania, poprzez budowę, po eksploatację – charakteryzowała dbałość o środowisko uwzględniająca całą gamę aspektów, od środków zaradczych związanych z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem gruntu i wód podziemnych, poprzez ograniczanie strat w siedliskach i gatunkach oraz  zarządzanie sytuacjami awaryjnymi, aż po  minimalizowanie emisji hałasu oraz prawidłową gospodarkę odpadami. Realizując inwestycje, dbamy, żeby nasza infrastruktura elektroenergetyczna w jak najmniejszym stopniu wpływała na zmniejszenie różnorodności biologicznej.

Projekty inwestycyjne realizujemy w sposób minimalizujący kluczowe zagrożenia dla przyrody i pozwalający zapobiegać utracie różnorodności biologicznej. Zaczynamy już na etapie planowania trasy linii i lokalizacji stacji elektroenergetycznych – umieszczając infrastrukturę w sposób najmniej kolidujący z obszarami cennymi przyrodniczo. W kolejnych fazach realizacji projektów analizujemy możliwości techniczne i technologiczne minimalizowania oddziaływań związanych z fazą realizacji i eksploatacji obiektów sieciowych.

Dla inwestycji już zrealizowanych prowadzimy tzw. monitoring porealizacyjny.

Do nieuniknionych skutków realizacji inwestycji należy utrata części siedlisk związana z wycinką drzew w pasie technologicznym, zwłaszcza na terenach leśnych. Są to jednak sytuacje coraz rzadsze, ze względu na coraz częstsze stosowanie słupów nadleśnych bądź leśnych.

Kompensacja na przykładzie linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji związanej z budową linii 400 kV Miłosna-Siedlce Ujrzanów dokonał wycinki drzew i krzewów na łącznej powierzchni 50 ha. Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii zostaliśmy zobowiązani do wykonania kompensacji przyrodniczej poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w liczbie powiększonej o 10 procent sumy dokonanych zniszczeń oraz do kontrolowania stanu nasadzeń przez 5 kolejnych lat.

W celu wypełnienia nałożonych zobowiązań wykonaliśmy nasadzenia mające na celu zwrócenie środowisku zniszczonego drzewostanu na powierzchni 58,9 ha. W ramach prac kompensacyjnych w 10 gminach posadzono 350 140 sadzonek niżej wymienionych gatunków.

Sosna zwyczajna 127,4 tys. szt Brzoza brodawkowata 83,51 tys. szt Świerk pospolity 35,67 tys. szt Olcha czarna 78,72 tys. szt Dąb szypułkowy 16,93 tys. szt Modrzew 5,94 tys. szt