Zintegrowany raport roczny edycja 2017

1 List prezesa Zarządu PSE

Chcemy być transparentnym i wiarygodnym partnerem dla uczestników rynku energii elektrycznej.
Dlatego wydajemy już trzeci raport społeczny, który jest jednocześnie pierwszą publikacją zintegrowaną łączącą dane finansowe ze wskaźnikami społecznymi i środowiskowymi.
Kluczowym elementem przygotowania raportu PSE jest zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych oraz naszych pracowników w funkcjonowanie spółki.
Raportowanie jest procesem, który pozwala nam doskonalić działania i podnosić wyniki
w prowadzeniu odpowiedzialnej działalności.

List prezesa

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przedstawić Państwu trzeci raport społeczny Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), który jest naszą pierwszą publikacją zintegrowaną łączącą sprawozdanie z działań w obszarze zrównoważonego rozwoju z danymi finansowymi.

Publikacja została przygotowana w wersji interaktywnej. Tworząc ją, PSE – jako pierwsza spółka z branży energetycznej – skorzystały z najnowszej wersji międzynarodowych standardów raportowania, Global Reporting Initiative Standards i uwzględniły wytyczne International Integrated Reporting Council.

Podstawą prawidłowego funkcjonowania państw i systemów międzynarodowych jest bezpieczeństwo energetyczne. Nasza spółka odpowiada za bezpieczeństwo operacyjne systemu elektroenergetycznego oraz niezawodne działanie rynku energii elektrycznej. Dbamy o dostawy energii do wszystkich obszarów kraju w sposób zapewniający pokrycie bieżącego oraz przewidywanego średnio- i długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz moc w całym krajowym systemie. Długa perspektywa działań oznacza olbrzymią odpowiedzialność wobec całej gospodarki i społeczeństwa, a także wobec przyszłych pokoleń. Zobowiązuje nas – i zarazem motywuje – do działania zgodnie z najwyższymi standardami oraz w oparciu o dialog z partnerami krajowymi, a także europejskimi.

Jednym z czynników zewnętrznych silnie oddziałujących na funkcjonowanie PSE oraz całego rynku energii elektrycznej jest przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Zaproponowano w nim całkowitą zmianę myślenia o roli operatorów systemu przesyłowego i przekazanie ich zadań do regionalnych centrów operacyjnych (RCO). Nie posiadając wystarczających umocowań traktatowych, a także bez określenia odpowiedzialności, w tym materialnej, RCO miałyby odpowiadać za znaczną część przygotowań i planowania pracy systemów elektroenergetycznych. Wprowadzenie w życie pakietu KE w proponowanej postaci byłoby rozwiązaniem niekorzystnym dla polskiego rynku elektroenergetycznego. Z tego powodu czujemy się zobligowani do wypracowywania propozycji mających na celu zabezpieczenie dobrego funkcjonowania krajowej energetyki. Pakiet przewiduje także nowe kodeksy sieciowe – między innymi w sprawach tak istotnych jak taryfy, zarządzanie aktywnym odbiorem i magazynami energii.

Z analizy czynników zewnętrznych determinujących działalność PSE wynika nasze przekonanie o zasadności przeprowadzenia, we współpracy z polskimi wytwórcami, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Ministerstwem Energii, reformy obecnego rynku oraz doskonalenia procesów związanych między innymi z modelem eksploatacji sieci i systemów IT. Wiąże się to ze wsparciem długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii, które musi iść w parze ze spełnieniem wymogów ekologicznych i społecznych. Oceniamy, że szansą na wyeliminowanie problemu brakujących mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym w perspektywie średnio- i długoterminowej będzie wdrożenie rynku mocy. Przyczyni się to w znaczącym stopniu do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania systemu, a tym samym – wesprze PSE w realizacji obowiązków operatora systemu przesyłowego, polegających między innymi na bieżącym równoważeniu wytwarzania energii elektrycznej z popytem. Spodziewamy się, że skutkiem wprowadzenia rynku mocy będzie stworzenie zachęt do inwestowania w sterowalne źródła wytwórcze, co przełoży się na budowę nowych oraz modernizację istniejących jednostek, które w przeciwnym wypadku zostałyby wycofane z systemu.

Jednym z najważniejszych kierunków działań PSE jest również zapewnienie efektywnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych na obszarze Unii Europejskiej, a zwłaszcza równoprawnego dostępu do zasobów dla wszystkich uczestników rynku i ograniczenia zjawiska przepływów nieplanowych wynikających z niewłaściwie zdefiniowanych obszarów rynkowych. Dlatego uważamy, że alokacja zdolności przesyłowych powinna być oparta o mechanizm Flow-Based obejmujący obszar całej Europy kontynentalnej. Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić właściwe uwzględnienie zależności między przepływami na poszczególnych liniach w silnie połączonej oczkowej sieci przesyłowej.

Rozwój systemu przesyłowego ma zapewnić trafność decyzji inwestycyjnych, a zatem budowę linii i stacji elektroenergetycznych planujemy tam, gdzie faktycznie są one potrzebne. Naszym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i uciążliwości dla społeczności lokalnych. Chcemy być dobrym sąsiadem i pomocnym podmiotem dla naszych regionalnych partnerów.

Z myślą o przyszłości wprowadziliśmy także interwencyjną usługę obniżania zapotrzebowania odbiorców na energię – DSR (ang. Demand Side Response), której zadaniem jest zapobieganie sytuacjom takim jak zdarzenie z 10 sierpnia 2015 roku, kiedy PSE były zmuszone ogłosić 20. stopień zasilania i ograniczyć dostawy energii.

W odpowiedzi na stojące przed nami wyzwania o charakterze regulacyjnym, technologicznym i ekonomicznym opracowaliśmy nową Strategię PSE na lata 2017-2019. W dokumencie wskazane zostały kluczowe kierunki działań determinujące funkcjonowanie naszej spółki. Są to czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, związane z przyszłością oraz z ekonomią. W strategii duży nacisk położyliśmy także na sposób zarządzania zasobami ludzkimi. To pracownicy są największym kapitałem naszej spółki. Wyłącznie dzięki naszej kadrze możemy skutecznie realizować działania na rzecz bezpieczeństwa i niezawodności pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz budowy wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Stałym elementem zarządzania i doskonalenia PSE oraz budowania wartości naszej organizacji jest realizacja strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Aby zrównoważyć bezpieczeństwo systemu z wymogami ekologicznymi i społecznymi, konsekwentnie realizujemy inicjatywy i projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Ciągłość raportowania przynosi dobre rezultaty. Zarówno w te działania, jak i w przygotowanie kolejnych opracowań angażuje się coraz więcej osób. Nad zawartością niniejszej publikacji czuwali między innymi przedstawiciele kluczowych grup interesariuszy, którzy współpracowali z nami podczas sesji dialogowej AA1000 SES, w celu wskazania priorytetowych tematów do omówienia. W wewnętrznym warsztacie walidacyjnym, podczas którego wybrano zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia spółki, uczestniczyła kadra zarządzająca i kierownicza PSE. Efektem zaangażowania wielu stron jest opracowanie zawierające unikalną wiedzę o działalności PSE – publikacja, która jest świadectwem transparentności działań naszej spółki oraz odpowiedzią na oczekiwania naszych partnerów społecznych.

Wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia niniejszego raportu – pozwalającego nam doskonalić działania i wyniki w prowadzeniu odpowiedzialnej działalności – serdecznie dziękuję. Państwu zaś, Odbiorcom i Czytelnikom naszej publikacji, życzę interesującej, pogłębiającej wiedzę lektury.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE