Zintegrowany raport roczny edycja 2017

7 Stabilna praca systemu

Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa i stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce.
Czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.
Mając świadomość stanu infrastruktury krajowej oraz wyzwań i trendów, które wpływają na rozwój systemu, realizujemy prace modernizacyjne oraz inwestycje, aby zapewnić jego stabilność i bezpieczeństwo.
Chcemy wzmacniać świadomość i edukować społeczeństwo w zakresie funkcjonowania rynku energetycznego.

Kluczowe liczby

Krajowa produkcja energii elektrycznej netto w 2016 r.,
w tym 132,4 TWh – ze źródeł nieodnawialnych,
21,7 TWh – ze źródeł odnawialnych.

Ilość energii elektrycznej dostarczona z sieci przesyłowej do odbiorców usług przesyłania (krajowych).

moc zainstalowana w KSE
w 2016 roku

moc osiągalna w KSE
w 2016 roku

Maksymalne zapotrzebowanie na moc w KSE w 2016 roku.

Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej (w latach 2015-2016). Jego poziom potwierdza pewność zasilania wszystkich naszych odbiorców usług przesyłania.

Niskie poziomy wskaźników (w 2016 roku) świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy systemu przesyłowego oraz pewności zasilania odbiorców przyłączonych do naszej sieci.

Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU). Osiągnął wysoką wartość (przy wartości referencyjnej ≥ 97,5 proc., w 2015 roku osiągnął poziom 99,44).

Poniesione nakłady inwestycyjne w 2016 roku.

Liczba inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w 2016 roku.

Planowane nakłady inwestycyjne do 2021 roku.

Stabilna praca systemu elektroenergetycznego

Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w Polsce               

Jak działa system elektroenergetyczny?

Ze względu na charakter funkcji technicznych krajowy system elektroenergetyczny (KSE) tworzą trzy podsystemy:

 • wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach i źródłach rozproszonych,
 • przesył energii elektrycznej – zadanie realizowane przez operatora systemu przesyłowego,
 • rozdział i odbiór energii elektrycznej.

System elektroenergetyczny funkcjonuje w każdym państwie na świecie. Wszędzie należy on do szczególnie strzeżonego obszaru infrastruktury – infrastruktury krytycznej. Ma ona podstawowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa. Systemy elektroenergetyczne są prawie wszędzie, również i w Polsce, sterowane centralnie.

Nad pracą krajowego systemu elektroenergetycznego czuwa Krajowa Dyspozycja Mocy.

Źródła energii w krajowym systemie elektroenergetycznym


Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach. W Polsce podstawowymi źródłami wytwórczymi energii są elektrownie cieplne, w których energię otrzymuje się w wyniku spalania – najczęściej węgla kamiennego lub brunatnego. Największym skupiskiem tych elektrowni jest południowa część kraju. W większych miastach pracują elektrociepłownie opalane w przeważającej większości węglem, ale też gazem ziemnym. Rozwijają się również odnawialne źródła energii (OZE): wiatrowe, wodne, oparte na biomasie, a także fotowoltaiczne.

Przejdź do szczegółowego opisu

Przesyłanie energii i jej dystrybucja


Przesyłanie energii z elektrowni do odbiorców jest możliwe dzięki rozległej sieci linii i stacji elektroenergetycznych. W zależności od odległości, na jaką przesyłana jest energia elektryczna, dla optymalizacji kosztów stosuje się różne poziomy napięcia.

W Polsce przyjęto poniższe standardy napięcia stosowanego dla przesyłu energii elektrycznej

 • 220, 400, 750 kV (tzw. najwyższe napięcia) – w przypadku przesyłania na duże odległości,
 • 110 kV (tzw. wysokie napięcie) – w przypadku przesyłania na odległości nieprzekraczające kilkudziesięciu kilometrów,
 • 6, 10, 15, 20 lub 30 kV (tzw. średnie napięcia) – stosowane w lokalnych sieciach rozdzielczych,
 • 400/230 V (tzw. niskie napięcie) – stosowane podstawowo do zasilania odbiorców końcowych.

Przejdź do szczegółowego opisu

Połączenia transgraniczne

Krajowy System Przesyłowy pracuje:

synchronicznie
z systemami krajów Europy

kontynentalnej ENTSO-E (dawniej UCTE),

z wydzielonymi blokami

elektrowni Dobrotwór systemu ukraińskiego, 

niesynchronicznie
z systemem szwedzkim

poprzez kabel podmorski prądu stałego,

niesynchronicznie
z systemem litewskim

poprzez wstawkę prądu stałego.

Połączenia synchroniczne

Granica zachodnia (Polska-Niemcy)

 • 2-torowa linia 400 kV Krajnik-Vierraden – linia w modernizacji,
 • 2-torowa linia 400 kV Mikułowa-Hagenwerder – z przesuwnikiem fazowym w Mikułowej.

Granica południowa (Polska-Czechy)

 • 2-torowa linia 400 kV Wielopole/Dobrzeń-Nosovice/Albrechtice,
 • 2-torowa linia 220 kV Kopanina/Bujaków-Liskovec.

Granica południowa (Polska-Słowacja)

 • 2-torowa linia 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemesany.

Połączenia niesynchroniczne

Granica północna (Polska-Szwecja)

 • Linia kablowa DC 450 kV Słupsk Wierzbięcino-Storno o zdolności przesyłowej wynoszącej 600 MW.

Granica wschodnia (Polska-Litwa)

 • 2-torowa linia 400 kV współpracująca z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego o zdolności przesyłowej wynoszącej 500 MW. 

Pozostałe połączenia

Granica wschodnia (Polska-Ukraina)

 • 1-torowa linia 220 kV Zamość-Dobrotwór współpracująca z wydzielonymi po stronie ukraińskiej jednostkami wytwórczymi (połączenie umożliwia wyłącznie import energii do Polski). We wrześniu 2011 roku rozpoczęliśmy proces udostępniania zdolności przesyłowych połączenia w ramach jednostronnych przetargów typu explicite,
 • 1-torowa linia 750 kV Rzeszów-Chmielnicka czasowo wyłączona. Rozważane jest ponowne uruchomienie linii po uzgodnieniu ze stroną ukraińską przyszłego charakteru jej pracy.

Połączenia transgraniczne

750kV 400kV 220kV DC Przesuwnik fazowy Stacja przekształnikowa Połączenia czasowo wyłączone Połączenia istniejące Krajnik Vierraden Starno Słupsk Ełk Alytus Mikułowa Hagenwerder Dobrzeń Albrechtice Nosowice Wielopole Liskovec Kopanina Bujaków Krosno Iskrzynia Lemešany Zamość Dobrotwór Rzeszów Chmielnicka Boguszów Porici Náchod Kudowa-Zdrój Ustroń/ Mnisztno Trzyniec Pogwizdów Darkov Wólka Dobrzyńska Brześć Niemcy Czechy Słowacja Ukraina Litwa Szwecja Polska Białoruś Rosja Neueibau

Granica zachodnia (Polska-Niemcy)

2-torowa linia 400 kV Krajnik-Vierraden – linia w modernizacji,

2-torowa linia 400 kV Mikułowa-Hagenwerder – z przesuwnikiem fazowym w Mikułowej.

Granica południowa (Polska-Czechy)

2-torowa linia 400 kV Wielopole/Dobrzeń-Nosovice/Albrechtice,

2-torowa linia 220 kV Kopanina/Bujaków-Liskovec.

Granica południowa (Polska-Słowacja)

2-torowa linia 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemesany.

Granica wschodnia (Polska-Ukraina)

1-torowa linia 220 kV Zamość-Dobrotwór współpracująca z wydzielonymi po stronie ukraińskiej jednostkami wytwórczymi (połączenie umożliwia wyłącznie import energii do Polski). We wrześniu 2011 roku rozpoczęliśmy proces udostępniania zdolności przesyłowych połączenia w ramach jednostronnych przetargów typu explicite,

1-torowa linia 750 kV Rzeszów-Chmielnicka czasowo wyłączona. Rozważane jest ponowne uruchomienie linii po uzgodnieniu ze stroną ukraińską przyszłego charakteru jej pracy.

Granica wschodnia (Polska-Litwa)

2-torowa linia 400 kV współpracująca z systemem litewskim poprzez wstawkę prądu stałego o zdolności przesyłowej wynoszącej 500 MW. 

Granica północna (Polska-Szwecja)

Linia kablowa DC 450 kV Słupsk Wierzbięcino-Storno o zdolności przesyłowej wynoszącej 600 MW

Zarządzanie systemem przesyłowym w KSE

Prowadzenie ruchu w sieci przesyłowej uwzględnia potrzeby odbiorców energii elektrycznej w skali całego kraju

Za prowadzenie ruchu sieciowego odpowiadają:

 • operator systemu przesyłowego (OSP) – odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej oraz realizuje uprawnienia decyzyjne w zakresie ruchu sieciowego w koordynowanej sieci 110 kV oraz w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 • operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – odpowiada za prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, dla której jest operatorem, z uwzględnieniem uprawnień decyzyjnych OSP.

Podmiotami uczestniczącymi w prowadzeniu ruchu sieciowego w sieci zamkniętej są także wytwórcy, odbiorcy oraz przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją, nie będący operatorami systemu, których urządzenia, instalacje lub sieci są bezpośrednio przyłączone do sieci zamkniętej.

Sieć zamknięta obejmuje sieć przesyłową zarządzaną przez OSP i sieć koordynowaną 110 kV zarządzaną przez OSD, z uwzględnieniem uprawnień decyzyjnych OSP.

Bieżące bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej zapewniają działające w układzie hierarchicznym służby dyspozytorskie OSP i OSD oraz służby ruchowe wytwórców i odbiorców.

W krajowym systemie elektroenergetycznym obowiązuje następująca hierarchia służb dyspozytorskich:

 • Krajowa Dyspozycja Mocy (KDM) – kieruje pracą sieci przesyłowej 750, 400, 220 kV, a także wybranymi liniami 110 kV o znaczeniu systemowym.
 • Obszarowa Dyspozycja Mocy (ODM) – kieruje pracą sieci przesyłowej i operacjami łączeniowymi sieci przesyłowej 750, 400, 220 i 110 kV.
 • Centralne Dyspozycje Mocy, Oddziałowe Centra Dyspozytorskie (CDM, OCD) – kierują pracą sieci dystrybucyjnej 110 kV oraz operacjami łączeniowymi w sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV i niższym.

Służby dyspozytorskie OSP współpracują bezpośrednio ze służbami dyspozytorskimi OSD (Centralne Dyspozycje Mocy, Oddziałowe Centra Dyspozytorskie), służbami ruchowymi przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej (Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni – DIRE). Współpraca ta jest prowadzona zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Organizacja służb dyspozytorskich w kraju

JW CD nJW CD Służby ruchowe odbiorców końcowych Służby ruchowe wytwórców (DIRE) Stacje NN Służby dyspozytorskie OSD (CDM/OCD/WDS) Obszarowe Dyspozycje Mocy (5) Krajowa Dyspozycja Mocy

Służby dyspozytorskie OSP

Krajowa Dyspozycja Mocy ODM Katowice ODM Poznań ODM Warszawa ODM Radom ODM Bydgoszcz

Współdziałanie OSP z operatorami systemów przesyłowych krajów sąsiednich w zakresie prowadzenia ruchu sieciowego odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w ENTSO-E/UCTE Operation Handbook i warunkami określonymi w umowach dwustronnych.

Bilansowanie zapotrzebowania mocy
w systemie elektroenergetycznym

GRI 103 Rozwój gospodarczy kraju wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Wpływa to na konieczność dysponowania odpowiednimi zdolnościami wytwórczymi oraz przesyłowymi zapewnianiającymi bezpieczeństwo dostaw.

W celu zapewnienia zdolności wytwórczych niezbędnych do pokrycia zapotrzebowania realizujemy jako operator systemu przesyłowego proces planowania koordynacyjnego dla różnych horyzontów czasowych. Proces ten obejmuje plany koordynacyjne: roczne, miesięczne oraz dobowe.

Plany koordynacyjne są opracowywane w formie

Planów rocznych (PKR)

Na okres do 3 lat.

Planów miesięcznych (PKM)

Planowania dobowego

 • Wstępne plany dobowe (WPKD)
 • Plany dobowe (PKD)
 • Bieżące plany dobowe (BPKD)
 • Bilanse techniczno-handlowe dobowe (BTHD)

Harmonogram działań związanych z opracowywaniem planów oraz zakres prognozowanych i publikowanych danych są określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Wymienione plany powinny zapewnić dotrzymanie wymaganych w założonym okresie poziomów nadwyżek mocy dostępnej ponad prognozowane zapotrzebowanie poprzez koordynację planów remontów jednostek wytwórczych i wyłączeń elementów sieci zamkniętej, przy uwzględnieniu ograniczeń elektrowni i sieci oraz planowanych ograniczeń wymiany międzysystemowej.

Aby zapewnić ciągłość dostaw energii i zbilansować system nawet w niekorzystnych warunkach, w okresach największego zapotrzebowania na energię elektryczną korzystamy z:

dostępnej mocy
w jednostkach wytwórczych

niebędących jednostkami centralnie dysponowanymi,

dodatkowych mocy
w elektrowniach w przeciążeniu

czyli z mocą wyższą niż nominalna (w ramach usług systemowych),

interwencyjnych dostaw mocy z elektrowni szczytowo-pompowych,

które w krótkim okresie (2-4 godziny) pozwalają na bilansowanie zapotrzebowania na moc (w ramach usług systemowych),

dyspozytorskiej wymiany energii

 z sąsiednimi operatorami systemów przesyłowych,

interwencyjnej rezerwy zimnej

usługi DSR

Rynek usług systemowych

W celu realizacji zadań w zakresie zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, zawieramy z wytwórcami dysponującymi jednostkami wytwórczymi porozumienia w sprawie warunków świadczenia usług systemowych (dalej: porozumienia).

W ten sposób uzyskujemy dostęp do usługi uruchomienia jednostek wytwórczych oraz regulacyjnych usług systemowych, do których zaliczane są:

 • operacyjna rezerwa mocy,
 • udział w regulacji pierwotnej,
 • udział w regulacji wtórnej,
 • praca z zaniżeniem lub z przeciążeniem,
 • udział w automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej.

Usługi są świadczone przez wytwórców na podstawie zawartych porozumień oraz na warunkach określonych w IRiESP. Porozumienia zawierane są na poszczególne lata kalendarzowe.

W celu zapewnienia odpowiednich standardów jakości i niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego zawierane są umowy:

 • o świadczenie usług dyspozycyjności jednostek wytwórczych (tzw. umowy GWS), zapewniające wymagane ze względu na prawidłowe funkcjonowanie KSE wielkości wytwarzania energii elektrycznej przez te jednostki,
 • o świadczenie usługi praca interwencyjna, zapewniające nam dostęp do szybkiej rezerwy interwencyjnej.

Interwencyjne Programy DSR

Wypełniając swoją podstawową rolę – zapewnienia bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego – prowadzimy prace mające na celu rozwój i wdrożenie mechanizmów umożliwiających zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Jednym z takich mechanizmów jest opracowanie i wdrożenie zasad redukcji zapotrzebowania na moc w KSE w czasie braku zbilansowania podaży i popytu w KSE, na przykład w okresach bardzo wysokiego zapotrzebowania KSE, przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia jego pokrycia wraz z zapewnieniem odpowiedniej rezerwy mocy wytwórczej.

Kontynuujemy prace nad stworzeniem warunków do pozyskania dodatkowego wolumenu mocy usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego – nazywanej usługą DSR.

Usługa DSR polega na zmniejszeniu (redukcji) poboru energii przez odbiorców w szczycie zapotrzebowania krajowego systemu elektroenergetycznego i stanowi jedno z narzędzi służących zapewnieniu bezpieczeństwa działania KSE. Opracowaliśmy nowe Interwencyjne Programy DSR (ang. Demand Side Response – odpowiedź strony popytowej).

Nasze działania zrealizowane w 2016 roku

Opracowaliśmy nową koncepcję Interwencyjnych Programów DSR, w której zdefiniowaliśmy zasady świadczenia usługi DSR.

 • Może ją świadczyć każdy odbiorca posiadający zdolności redukcji obciążenia przyłączone do napięcia powyżej 1 kV.
 • Może ją świadczyć obiekt redukcji (ORed) posiadający odpowiedni certyfikat wydany przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego dany ORed jest przyłączony.
 • W zależności od potencjału redukcji odbiorca może zawrzeć umowę bezpośrednio z PSE lub z podmiotem agregującym, który będzie go reprezentował w relacji z naszą spółką.
 • Może być świadczona w ramach dwóch programów: gwarantowanego i bieżącego.

Na podstawie koncepcji Interwencyjnych Programów DSR (IP-DSR) została opracowana i wprowadzona w życie karta aktualizacji IRIESP nr CB/16/2016, która zdefiniowała dwa interwencyjne programy DSR.

Program gwarantowany

Z płatnością za gotowość do świadczenia usługi DSR oraz za wykonanie redukcji przy umownie gwarantowanym przez usługodawcę wolumenie redukcji.

Program bieżący

Z płatnością za wykonanie redukcji przy braku umownie gwarantowanego przez usługodawcę wolumenu redukcji.

Nasze działania podjęte w 2017 roku

Na podstawie koncepcji DSR III została opracowana i wdrożona karta aktualizacji IRIESP nr CB/17/2017 regulująca zasady:

 • certyfikowania obiektów redukcji ORed,
 • korzystania z usługi DSR w okresie obowiązywania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Niezwłocznie po wejściu w życie karty aktualizacji IRIESP nr CB/17/2017 rozpoczęliśmy proces certyfikowania ORed przyłączonych do sieci przesyłowej oraz skoordynowaliśmy proces certyfikowania ORed przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.
Równolegle do wyżej opisanych działań wdrożyliśmy systemy informatyczne wspierające zarządzanie usługą DSR oraz procesem certyfikowania i pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych.

W I połowie 2017 roku przeprowadziliśmy postępowania przetargowe na usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. W rezultacie pozyskaliśmy dziewięciu wykonawców usługi DSR w programie gwarantowanym (o łącznej mocy redukcji 361 MW latem i 315 MW zimą) oraz pięciu wykonawców w programie bieżącym. Co najważniejsze, podpisaliśmy umowy ze wszystkimi wykonawcami wyłonionymi w przetargu o świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Bezpieczeństwo i ciągłość dostaw

Wskaźniki niezawodności pracy systemu

GRI EU28GRI EU29 Wskaźniki charakteryzujące ciągłość zasilania i czas trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej (ENS i AIT) skalkulowano dla grupy miejsc dostarczania, do której zalicza się odbiorców końcowych oraz operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych posiadających jedno miejsce dostarczania z sieci przesyłowej. Wyłączenie tego miejsca dostarczania skutkuje w praktyce przerwą w realizacji dostaw energii z sieci przesyłowej do odbiorców zasilanych z tej sieci.

Wskaźniki ENS i AIT dla wyłączeń awaryjnych

ENS

Created with Sketch. 0,67 0

AIT

Created with Sketch. 0,15 0

*Przedstawione na wykresie wartości wskaźników ENS i AIT zostały skalkulowane dla przerw nieplanowanych (awaryjnych) i nie obejmują przerw planowanych.

Niskie poziomy wskaźników ENS i AIT świadczą o wysokim poziomie niezawodności pracy sieci przesyłowej, którą zarządzamy, oraz pewności zasilania odbiorców przyłączonych do tej sieci. W 2016 roku nie wystąpiły przerwy awaryjne, zaś w 2015 roku wystąpiła tylko jedna taka przerwa, która skutkowała krótką, trwającą zaledwie trzy minuty przerwą w dostawie energii do jednego z odbiorców zasilanych z sieci przesyłowej.

Wskaźniki ENS i AIT dla wszystkich wyłączeń (planowanych i awaryjnych)

ENS

Created with Sketch. 389,66 425,10

AIT

Created with Sketch. 86,92 84,44

ENS

Wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny. Wyrażony jest w MWh na rok i stanowi sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu jej trwania. Wskaźnik ten obejmuje przerwy krótkie, długie oraz bardzo długie z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw.

AIT

Wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym. Wyrażany w minutach na rok, stanowi iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny wyrażoną w MW.

*Przedstawione na wykresie wartości wskaźników ENS i AIT zostały obliczone dla przerw awaryjnych oraz planowanych wynikających z realizowania planowych niezbędnych prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców.

W przypadku przerw planowanych wyłączenia są realizowane w terminach uzgadnianych z odbiorcami, przeważnie w okresach deklarowanego braku poboru energii przez odbiorców, przez co dostosowują oni swoje zapotrzebowanie w okresach wyłączeń, bądź korzystają z innych metod zaopatrzenia w energię elektryczną (np. z sieci OSD).

Utrzymywanie się wartości wskaźników ENS i AIT na stałym niskim poziomie (wartości w roku 2016 były zbliżone do roku poprzedniego) wpływa pozytywnie na zaufanie odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej. Ograniczamy liczbę i długość przerw planowanych w dostawach energii elektrycznej, wdrażając systemy optymalizacji harmonogramu prac remontowo-eksploatacyjnych elementów sieci przesyłowej zasilających odbiorców.

Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej

Wskaźnik ciągłości dostaw określa pewność zasilania wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej

w 2015 i 2016 r.

WCD

Wskaźnik został skalkulowany jako iloraz całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców usług przesyłania (OSD i odbiorców końcowych) przez sumę ilości energii elektrycznej niedostarczonej i dostarczonej tym obiorcom w ciągu roku. 

Ilość energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców usług przesyłania w ciągu roku została wyznaczona z uwzględnieniem zarówno planowych, jak i nieplanowych przerw w dostawach energii do odbiorców. Wykorzystanie w kalkulacji wskaźnika całkowitej ilości energii elektrycznej dostarczonej z sieci przesyłowej w ciągu roku stanowi wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci przesyłowej we wszystkich miejscach dostarczania przez odbiorców końcowych i operatorów systemów dystrybucyjnych przyłączonych do sieci przesyłowej.

GRI  EU12   Straty w przesyle jako procent całkowitej energii odebranejJednostka20162015

Straty energii elektrycznej w procesie przesyłu z wyszczególnieniem przyczyn strat

           
- straty techniczne MWh 1 684 995 1 832 858
- straty nietechniczne (np. nielegalny pobór energii elektrycznej) MWh 0 0
Straty w przesyle jako procent całkowitej wprowadzonej energii do systemu (oficjalne dane G.10.7)* % 1,62 1,77


*Wartość nie obejmuje energii na pokrycie potrzeb własnych stacji.

Techniczne straty przesyłowe są związane między innymi z konfiguracją pracy sieci, zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ilością przesyłanej energii elektrycznej w wymianie międzynarodowej. 

Rozwój systemu przesyłowego

GRI 103 Podstawą zrównoważonego rozwoju krajowej gospodarki jest zapewnienie niezbędnej ilości energii elektrycznej wszystkim odbiorcom. Dążymy do tego, żeby system przesyłowy zapewniał niezawodność dostaw energii elektrycznej zarówno teraz, jak i w przyszłości. To nasza odpowiedzialność.

Nasze plany inwestycyjne

Planujemy rozwój systemu przesyłowego w perspektywie długo-, średnio- i krótkoterminowej.

W tym celu opracowujemy, wdrażamy, a także udoskonalamy plany:

 • rozwoju sieci przesyłowej – plan długoterminowy, 
 • zamierzeń inwestycyjnych, 
 • inwestycji rzeczowych.

Plan rozwoju sieci przesyłowej (PRSP)

PRSP powstaje w oparciu o przepisy Prawa energetycznego. Dokument uwzględnia Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz założenia Polityki Energetycznej Polski. Jest tworzony na 10 lat i co 3 lata podlega aktualizacji. Dokument jest uzgadniany z Prezesem URE. Poddawany jest również konsultacjom z zainteresowanymi stronami, w tym zaopiniowaniu przez regionalne jednostki samorządowe – urzędy marszałkowskie.

Plan określa przedsięwzięcia rozwojowe sieci przesyłowej, których realizacja ma zapewnić w perspektywie długoterminowej pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. Do głównych czynników wpływających na kierunki jej rozwoju należą: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, rozwój źródeł wytwórczych oraz konieczność rozbudowy połączeń transgranicznych.

W okresie sprawozdawczym wdrażamy Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 uzgodniony z Prezesem URE w latach 2016-2018. Obejmuje on 151 zamierzeń związanych z budową, rozbudową oraz modernizacją stacji i linii elektroenergetycznych.

Przejdź do Planu rozwoju

Całkowite nakłady inwestycyjne planowane do poniesienia do roku 2025 wynoszą ok. 13,3 mld zł.

Główne cele realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w planie rozwoju

Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Przyłączenie
i wyprowadzenie mocy

z OZE, przede wszystkim z farm wiatrowych

Przyłączenie
i wyprowadzenie mocy

 z nowych elektrowni systemowych

Rozwój połączeń transgranicznych

Zakres ilościowy Planu rozwoju w okresie dziesięcioletnim przewiduje realizację zamierzeń inwestycyjnych związanych z budową 9 nowych obiektów stacyjnych, rozbudową 39 stacji istniejących oraz modernizacją 23 istniejących stacji i rozdzielni elektroenergetycznych. W zakresie linii przesyłowych planowana jest budowa około 4300 km nowych torów prądowych oraz modernizacja blisko 2270 km istniejących linii 400 i 220 kV

W 2017 roku spółka opracowała i przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Planu na lata 2016 – 2025.

14 zadań inwestycyjnych zakończonych w 2016 roku:

 • Budowa linii 400 kV Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław
 • Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Mikułowa-Hagenwerder
 • Budowa linii 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice
 • Modernizacja linii 220 kV Morzyczyn-Police – etap I
 • Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 kV i 400 kV – etap I (pakiet I)
 • Modernizacja linii 220 kV Stalowa Wola-Chmielów w zakresie OPGW
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Gorzów dla przyłączenia bloku gazowo-parowego EC Gorzów
 • Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Adamów dla przyłączenia wytwórni gazów technicznych
 • Rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów dla przyłączenia FW Korytnica
 • Rozbudowa rozdzielni 110 kV w stacji 220/110 kV Piła Krzewina dla przyłączenia farm wiatrowych: Krzewina i Chwiram
 • Modernizacja stacji 400/220/110 kV Miłosna i 400/220/110 kV Kozienice w zakresie uzupełnienia o redundantne zabezpieczenia szyn
 • Zainstalowanie automatyki odciążającej w stacji 400/220/110 kV Połaniec
 • Modernizacja populacji transformatorów – etap III
 • Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej stacji: Boguszów, Katowice, Kielce, Ostrów, Piaseczno, Tarnów oraz ODM Bydgoszcz i ODM Katowice

PRSP na lata 2016-2025 uwzględnia wszystkie inwestycje na terytorium Polski ujęte w Ten-Year Network Development Plan (TYNDP 2016).

Dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym 

Wypełniając obowiązek wynikający z zapisów rozporządzenia 714/2009, ENTSO-E co dwa lata publikuje dziesięcioletni plan rozwoju sieci (Ten-Year Network Development Plan - TYNDP) o zasięgu wspólnotowym. Ostatnia edycja planu została opublikowana w grudniu 2016 roku.

Głównym celem inwestycji ujętych w TYNDP 2016 jest osiągnięcie europejskich celów energetycznych, takich jak:

 • bezpieczeństwo dostaw,
 • zrównoważony rozwój systemu elektroenergetycznego,
 • stworzenie warunków dla funkcjonowania europejskiego rynku energii. 

Potrzeby rozwoju w europejskim systemie elektroenergetycznym zidentyfikowane podczas analiz przeprowadzonych w procesie tworzenia TYNDP 2016 wynikają między innymi z rosnącej mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, głównie wiatrowych oraz z likwidacji wysp energetycznych.

W TYNDP 2016 ujęte zostały trzy grupy (tzw. klastry) projektów dotyczące krajowego rozwoju sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych 

Grupa nr 1 – projekt 94 GerPol Improvements

Celem projektu jest zwiększenie transgranicznych zdolności przesyłowych na przekroju synchronicznym (obejmuje połączenia na granicy z Niemcami, Czechami i Słowacją) poprzez przełączenie linii 220 kV Krajnik-Vierraden na napięcie 400 kV oraz instalację przesuwników fazowych na istniejących połączeniach Polska-Niemcy. Projekt realizowany jest wspólnie przez PSE i operatora niemieckiego 50Hertz. 

Czytaj więcej

Grupa nr 2 – projekt 230 GerPol Power Bridge I

Celem projektu jest zwiększenie transgranicznych zdolności przesyłowych na przekroju synchronicznym. Realizacja projektu będzie przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym etapie, do roku 2021, planowana jest rozbudowa wewnętrznej sieci przesyłowej w zachodniej części kraju. 

Czytaj więcej

Grupa nr 3 – projekt 123 LitPol Link Stage II

Projekt LitPol Link Stage II jest kontynuacją budowy połączenia między Polską a Litwą w celu osiągnięcia planowanej zdolności przesyłowej na poziomie 1000 MW w obu kierunkach. Do realizacji drugiego etapu projektu niezbędna jest budowa dodatkowych obiektów sieci przesyłowej w Polsce i na Litwie, w tym drugiej wstawki prądu stałego w stacji Alytus. 

Czytaj więcej
Created with Sketch.

Plan zamierzeń inwestycyjnych

Plan zamierzeń inwestycyjnych (dalej: PZI) jest planem średnioterminowym, który podlega corocznej aktualizacji według zasad planowania kroczącego na kolejne 5 lat. Stanowi on uszczegółowienie Planu rozwoju sieci przesyłowej (dalej: PRSP). Celem PZI jest skoordynowanie inwestycji sieciowych w zakresie rzeczowym, czasowym i finansowym, zgodnie z kierunkami długoterminowymi określonymi w PRSP. Pierwszy rok planistyczny PZI stanowi Plan inwestycji rzeczowych (PIR), który jest podstawą do operacyjnego monitorowania i raportowania wykonania nakładów inwestycyjnych w zakresie pierwszego roku planistycznego (n+1).

Zgodnie z wdrożonym w PSE nowym Modelem realizacji inwestycji, wprowadziliśmy narzędzie do zarządzania procesem realizacji inwestycji sieciowych – Portfel inwestycji sieciowych. Pierwszy portfel jest budowany na bazie aktualizacji Planu Zamierzeń Inwestycyjnych PSE na lata 2017-2021 zatwierdzonej przez RN PSE. Wprowadzane do niego projekty podlegają grupowaniu, kategoryzacji, nadaniu priorytetów i kolejności realizacji uwzględniających szczególnie uwarunkowania systemowe związane z możliwością wymaganych wyłączeń elementów sieci przesyłowej. Portfel podlega aktualizacjom kwartalnym i każdorazowo jest akceptowany przez Komitet Inwestycyjny. Następnie stanowi on produkt wejściowy do opracowywania PZI na kolejny okres planistyczny.

W skład Portfela inwestycji sieciowych wchodzą inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów sieci przesyłowej, dla których:

 • podpisane zostały umowy z wykonawcami,
 • ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia,
 • podjęta została decyzja o kontraktacji.

Ze względu na wzajemne powiązanie funkcjonalne oraz wspólny łączny cel niektórych zadań inwestycyjnych, projekty inwestycyjne ujęte w Portfelu inwestycji sieciowych zostały pogrupowane w programy inwestycyjne w sposób umożliwiający przyporządkowanie każdemu programowi odrębnego znaczenia ze względu na rolę w systemie oraz spodziewany efekt. Podział projektów na programy został dokonany z uwzględnieniem wyników analiz systemowych przeprowadzonych na etapie analizy scoringowej zamierzeń i zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Zamierzeń Inwestycyjnych PSE S.A. na lata 2017-2021. W ten sposób utworzono 5 programów strategicznych oraz 3 obszarowe.

Programy strategiczne na lata 2017-2021

Program 1.

Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski: 14 projektów, 0,83 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 2.

Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski: 12 projektów, 0,79 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 3.

Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski: 11 projektów, 1,11 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 4.

Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski: 14 projektów, 2,15 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 5.

Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej Polski:
4 projekty, 0,15 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Programy obszarowe na lata 2017-2021

Program 6.

Program Obszarowy – Północ: 23 projekty, 0,77 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 7.

Program Obszarowy – Południe: 39 projektów, 1,17 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na dzień 31 października 2017 roku.

Program 8.

Zakończenie formalne realizacji inwestycji: 25 projektów, 3,18 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31października 2017 roku.

ADA JAN PAB KON PAT ZGI SOC OSR ROG PIO BEK TRE ANI HCZ JOA WRZ WLA TEL PDE PLO BYD JAS GRU ELS PLP GDP GBL OLM OLS ZDK SLK DUN MON KRA PKW GOR CZE PPD PLE KRM LES EKB GDA LMS NAR ALY OST ELK SDU STN WYS MIL MSK OLT PIA KOZ WTO MOR LSY CHS ABR PUL ROZ MKR ZAM DOB STW CHM OSC CHA RZE BGC KRI LEM TAW ATA KLA PEL RAD KPK KIE WAN LUA LOS KHK SIE SKA BUJ ZAP PBO PRB CZT KOM BIR KOP BYC HAL MOS WIE JAM KAT LAG KED BLA ALB NOS LIS ROK TCN GRO DBN WRC ZBK BOG SWI CPC PAS CRN ZUK POL ZGC LSN BCS HAG MIK VIE POM GLN PLC REC ZRC STO 1 00 MVA 1 50 MVA 1 50 MVA 1 50 MVA 1 50 MVA 1 00 MVA 1 50 MVA 1 50 MVA 1 00 MVA 1 00 MVA 1 00 MVA WDO BRD Linia elektroenergetyczna 750kV Linia elektroenergetyczna 400kV Stacje elektroenergetyczne przyelektrowniane Linia elektroenergetyczna 400kV czasowo pracująca na napięciu 220kV Linia elektroenergetyczna 220kV Stacje elektroenergetyczne rozdzielcze

Program 3

Wyprowadzenie mocy z El. Dolna Odra i OZE wraz z poprawą warunków zasilania północno-zachodniej Polski: 11 projektów, 1,11 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 4

Wyprowadzenie mocy z OZE wraz z poprawą warunków zasilania północnej Polski: 14 projektów, 2,15 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 1

Wyprowadzenie mocy z El. Kozienice wraz z poprawą warunków zasilania północno-wschodniej Polski: 14 projektów, 0,83 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 5

Wyprowadzenie mocy z El. Bełchatów wraz z poprawą warunków zasilania centralnej Polski: 4 projekty, 0,15 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 2

Wyprowadzenie mocy z El. Turów wraz z poprawą warunków zasilania południowo-zachodniej Polski: 12 projektów, 0,79 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 6

Program Obszarowy – Północ: 23 projekty, 0,77 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31 października 2017 roku.

Program 7.

Program Obszarowy – Południe: 39 projektów, 1,17 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na dzień 31 października 2017 roku.

Program 8

Zakończenie formalne realizacji inwestycji: 25 projekty, 3,18 mld zł łącznego zakontraktowanego budżetu na 31października 2017 roku.

Kluczowe liczby

projekty w programach strategicznych i obszarowych – 29 przed kontraktacją, 113 po kontraktacji

łączny zakontraktowany budżet projektów w Portfelu inwestycji sieciowych

Realizacja Planu Inwestycji Rzeczowych

GRI 203-1 Tworzymy programy strategiczne i obszarowe oraz dobieramy do nich pakiet zadań inwestycyjnych w taki sposób, żeby zapewnić skuteczną realizację celów strategicznych opartych na zrównoważonym rozwoju krajowego systemu przesyłowego. Uwzględniamy przy tym aktualne uwarunkowania – zwłaszcza systemowe i formalnoprawne – realizacji inwestycji.

Sprawy formalnoprawne związane z realizacją budowy linii zajmują 80 procent czasu trwania umowy, a sama faza budowy linii nie więcej niż 20 procent.

Poniesione nakłady inwestycyjne według grup Planu (kwotowo)

Wyszczególnienie

Nakłady (w mln zł)

2016

2015

Teleinformatyka

37,3

28,9

Budowa i rozbudowa stacji i linii elektroenergetycznych

1 024,3

1 277,1

Modernizacja stacji i linii elektroenergetycznych

136,5

208,4

Budynki i budowle

1,8

1,2

Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych

4,4

5,9

Przygotowanie inwestycji

8,9

8,4

Zakup obiektów sieciowych

3,7

6,0

Razem

1 216,9

1 535,9

Realizowane zadania inwestycyjne

Wyszczególnienie

Liczba zadań

2016

2015

Zadania kontynuowane

107

102

Zadania nowo rozpoczynane

20

22

RAZEM

127

124

GRI 203-2 Najistotniejsze wartościowo nakłady poniesione zostały m.in. na poniższe zadania inwestycyjne.

 • Budowa linii 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów
 • Budowa linii 400 kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki
 • Budowa linii 400 kV Dobrzeń-nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław
 • Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Tucznawa-Tarnów
 • Budowa stacji 400(220)/110 kV Pelplin wraz z instalacją transformatora 220/110 kV
 • Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Mikułowa-Hagenwerder
 • Budowa linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo
 • Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń
 • Rozbudowa stacji 400/110 kV Płock
 • Modernizacja populacji transformatorów - etap V
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Kozienice w zakresie rozdzielni 400 kV
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kV Mikułowa
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina o rozdzielnię 400 kV i 110 kV
 • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Kielce Piaski
 • Budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV
 • Modernizacja istniejących i instalacja nowych przewodów odgromowych OPGW na wybranych liniach 220 i 400 kV

Najistotniejsze wartościowo środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekazane na majątek dotyczyły m.in. poniższych zadań inwestycyjnych.

 • Budowa linii 400 kV Dobrzeń-nacięcie linii Pasikurowice-Wrocław
 • Instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Mikułowa-Hagenwerder
 • Rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina o rozdzielnię 400 kV i 110 kV
 • Budowa linii 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice
 • Kompleksowa modernizacja linii 220 kV na terenie Oddziału w Katowicach

 łączne nakłady poniesione na realizację zadań i zamierzeń inwestycyjnych

łączna wartość przekazanych na majątek PSE środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Utrzymanie sieci przesyłowej

Jesteśmy właścicielem sieci przesyłowej, w której skład wchodzi ponad 14 tys. km linii najwyższych napięć oraz 106 stacji elektroenergetycznych. Bezpieczeństwo pracy systemu w znacznym stopniu zależy od stanu dyspozycyjności sieci przesyłowej. Utrzymujemy stan techniczny i układ pracy sieci przesyłowej w sposób spełniający obowiązujące wymagania.

Urządzenia zainstalowane na stacjach elektroenergetycznych

 • 2 transformatory o napięciu 750/400 kV o łącznej mocy 2 500 MVA
 • 25 transformatorów 400/220 kV o łącznej mocy 11 320 MVA
 • 52 (auto) transformatory 400/110 kV o łącznej mocy 15 920 MVA
 • 118 (auto) transformatorów 220/110 kV o łącznej mocy 19 785 MVA
 • 1 transformator 400/450 kV o mocy 708 MVA
 • 4 przesuwniki fazowe o łącznej mocy 4 800 MVA
 • 7 dławików o łącznej mocy 1 080 Mvar

Nasza infrastruktura sieciowa obejmuje również podmorską linię kablową o napięciu 450 kV o długości 127 km, a długość całej linii łączącej nas ze Szwecją wynosi 254 km.  

GRI-EU4 Długość* oraz liczba naziemnych linii sieci przesyłu energii
2016 rok 2015 rok
linie napowietrzne (naziemne)
Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor: Liczba Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor Liczba
750 kV 114 km 1 750 kV 114 km 1
400 kV 6139 km 90 400 kV 5984 km 89
220 kV 7870 km 165 220 kV 7970 km 167
110 kV 72 km 33 110 kV 72 km 33


*Długość linii podano w przeliczeniu na 1 tor.

GRI-EU4 Długość* oraz liczba podziemnych linii sieci przesyłu energii
2016 rok 2015 rok
Linie kablowe (podziemne)
Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor: Liczba Napięcie Długość (w km) w przeliczeniu na 1 tor Liczba
450 kV DC Podmorskie połączenie 450 kV DC Polska–Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE) 1 450 kV DC Podmorskie połączenie 450 kV DC Polska–Szwecja o całkowitej długości 254 km (z czego 127 km należy do PSE ) 1
220 kV 3 km – jest to długość odcinków kablowych 3 linii napowietrzno–kablowych, które są ujęte powyżej - 220 kV 1 km – jest to długość odcinka kablowego linii napowietrzno–kablowej, która jest ujęta powyżej -
110 kV 2 km – jest to długość odcinków kablowych 2 linii napowietrzno–kablowych, które są ujęte powyżej - 110 kV 2 km – jest to długość odcinków kablowych 2 linii napowietrzno–kablowych, które są ujęte powyżej -


*Długość linii podano w przeliczeniu na 1 tor.

Stan sieci przesyłowej potwierdza wysoki zbiorczy wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU), osiągający poziom 99,74 procent w 2016 roku przy wartości 99,44 procent w 2015 roku.

Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych [DYSU]I-XII 2016

[%]
Wartość referencyjna wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych
Wskaźnik dyspozycyjności linii przesyłowych kategorii L1 [DL1] 99,64   
Wskaźnik dyspozycyjności linii przesyłowych kategorii L2 [DL2] 99,63   
Wskaźnik dyspozycyjności linii blokowych [DLB] 99,99   
Wskaźnik dyspozycyjności transformatorów w stacjach kategorii S11 [DS11] 99,85   
Wskaźnik dyspozycyjności transformatorów w stacjach kategorii S22 [DS22] 99,59   
DYSU 99,74 ≥ 97,5Wskaźnik dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) - jest obliczany, jako średnia arytmetyczna wartości wskaźników dyspozycyjności 5 grup urządzeń przesyłowych obejmujących grupy linii oraz transformatorów zainstalowanych na naszych stacjach.

Dyspozycyjność każdej grupy urządzeń jest liczona jako stosunek faktycznego czasu pracy urządzeń przesyłowych (w godzinach) w ciągu roku do nominalnej liczby godzin w ciągu roku.
Wskaźnik DYSU jest ukierunkowany na monitorowanie gotowości elementów sieci przesyłowej do świadczenia usługi przesyłania energii elektrycznej. Wskaźnik uwzględnia dyspozycyjność niżej wymienionych 5 grup urządzeń przesyłowych.
1. Linie kategorii L1
2. Linie kategorii L2
3. Linie blokowe LB
4. Transformatory w stacjach kategorii S11
5. Transformatory w stacjach kategorii S22

Status prawny naszych stacji elektroenergetycznychPowierzchnia (w m2)
Własność 2 272 688 
Współwłasność 2 803 
Prawo użytkowania wieczystego 5 280 634 
Udział w wieczystym użytkowaniu 3 329 
Prawo władającego 881 
Łącznie: 7 560 335 

Majątek telekomunikacyjny i informatyczny (wchodzący w skład infrastruktury sieciowej)Liczba
Linie telekomunikacyjne
(w tym włókna światłowodowe stanowiące komponenty linii elektroenergetycznych)
362
Urządzenia informatyczne 9 892
Urządzenia teletransmisyjne i telekomunikacyjne  3 085
Urządzenia w ramach systemów zasilania i systemów klimatyzacyjnych oraz przyrządów pomiarowych 1 480
Licencje, prawa autorskie i majątkowe 2 632

Zarządzanie procesem eksploatacji sieci

Proces utrzymania naszej infrastruktury sieciowej realizujemy w oparciu o Model eksploatacji majątku Sieciowego. Model ten jest zbiorem nadrzędnych zasad regulujących proces utrzymania majątku sieciowego w obszarze organizacji, planowania, wykonywania, dokumentowania i rozliczania prac eksploatacyjnych.

Określa on zakresy prac i zasady ich wykonywania w odniesieniu do regulacji prawnych oraz obowiązków ustawowych nałożonych na operatora systemu przesyłowego. Stwarza tym samym warunki do realizacji systematycznego procesu optymalizacji w zakresie eksploatacji majątku sieciowego. 

Z modelu eksploatacji wynikają bezpośrednio szczegółowe zasady eksploatacji urządzeń, zebrane w Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN, oraz wytyczne do oceny stanu technicznego i Model kwalifikacji do remontów.

Model eksploatacji majątku zaktualizowaliśmy, bazując na dotychczasowych doświadczeniach. Postanowiliśmy odejść od praktykowanego dotychczas modelu eksploatacji TBM (time based maintenance), opartego na stałych cyklach prac wynikających bezpośrednio z dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. Oparliśmy eksploatację urządzeń na ich mierzonym regularnie stanie technicznym z uwzględnieniem oczekiwanych wyników jakościowych ich pracy (wyniki diagnostyki), co wpisuje się w model RCM (reliability centered maintenance). W modelu główny nacisk położyliśmy na realizację prac diagnostycznych stanowiących podstawę do uzyskania mierzalnego wyniku oceny stanu technicznego poszczególnych urządzeń sieciowych.

Wyniki przedmiotowych prac w korelacji z doświadczeniem zebranym na drodze wieloletniej eksploatacji poszczególnych urządzeń pozwalają na ocenę stanu technicznego poszczególnych urządzeń i prognozowanie tempa ich degradacji, a tym samym określanie wpływu prac eksploatacyjnych (przeglądy, zabiegi konserwacyjne) na stan poszczególnych urządzeń w przyszłości. Jednocześnie model eksploatacji pozwala na prognozowanie kosztów utrzymania poszczególnych urządzeń w całym okresie życia technicznego.

Zarządzając procesem eksploatacji sieci, wykorzystujemy system informatyczny Asset Management. System ten obejmuje cały proces eksploatacji, tj. : kompleksową bazę danych składników majątkowych, rejestrację zdarzeń, planowanie i realizację prac, zarządzanie kontraktami oraz gospodarkę magazynową.

Systemy wspomagające proces eksploatacji sieci

 • System zdalnego nadzoru i sterowania SSiN dostarczający dane o parametrach pracy i stanie technicznym poszczególnych elementów sieci.
 • System Informacji Przestrzennej.

Korzyści płynące ze stosowania systemów

 • Możliwość sprawowania kontroli nad cyklem życia poszczególnych elementów sieci.
 • Bieżąca informacja o ich lokalizacji oraz otoczeniu infrastrukturalnym i własnościowym.
 • Dostosowywanie organizacji zarządzania majątkiem sieciowym na szczeblu strategicznym i operacyjnym do kompletnego, w pełni funkcjonalnego systemu zdalnego monitorowania, nadzoru i sterowania pracą systemu przesyłowego bez stałej obsługi ruchowej stacji.

Wdrażając nowe metody diagnostyczne, sukcesywną cyfryzację procesu utrzymania majątku sieciowego oraz wysoki i stale rozwijany poziom kompetencji kadry technicznej realizującej zadania eksploatacyjne, dążymy – zgodnie z koncepcją lean management – do osiągnięcia jeszcze większej niezawodności pracy elementów sieciowych. 

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE