Zintegrowany raport roczny edycja 2017

2 O raporcie

Jako operator systemu przesyłowego odgrywamy kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.
Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie. Czujemy się również odpowiedzialni za przyszłe pokolenia.
Wdrażamy nową strategię biznesową, aby rozwijać nasz biznes w sposób zintegrowany.

O procesie raportowania

Nieustannie doskonalimy proces raportowania 

Prezentujemy Państwu nasz trzeci raport społeczny, a zarazem pierwszą publikację przygotowaną w formie zintegrowanej. Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić w nim nową strategię biznesową Polskich Sieci Elektroenergetycznych, opartą na trzech wartościach: niezawodności, wiarygodności oraz odpowiedzialności.

Podczas prac nad raportem szczególną wagę przywiązywaliśmy do zaprezentowania modelu tworzenia wartości, przedstawienia relacji i zależności pomiędzy pozafinansowymi a finansowymi aspektami naszej działalności.

Wybór zagadnień do raportu

GRI 101,GRI 102-42 GRI 102-46

Proces wyboru zagadnień przebiegał w trzech etapach

 1. etap

1. etap

Określenie tematów istotnych z zakresu zrównoważonego rozwoju PSE poprzedzone analizą odpowiedzialności naszej spółki wobec rynku, społeczeństwa i środowiska oraz odpowiedzialności w miejscu pracy. Analiza wskazała też grupy naszych interesariuszy.

 2. etap

2. etap

Przeprowadzenie sesji dialogowej z udziałem przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy. Celem sesji było wyłonienie priorytetowych kwestii, które zdaniem interesariuszy powinny zostać omówione w zintegrowanym raporcie rocznym PSE.

 3. etap

3. etap

Zorganizowanie wewnętrznego warsztatu walidacyjnego, podczas którego kadra zarządzająca i kierownicza wskazały kluczowe tematy z punktu widzenia naszej spółki oraz odniosły się do wyników sesji dialogowej.

Przygotowanie raportu

GRI 102-40 Przygotowanie raportu jest jednym z etapów dialogu społecznego, który PSE okresowo prowadzą ze swoimi interesariuszami w oparciu o standard AA 10000 SES. Trzecia sesja dialogowa była poświęcona wskazaniu kluczowych tematów dla bieżącego raportu. Odbyła się ona 8 maja 2017 roku w siedzibie spółki w Konstancinie-Jeziornie.

Poniżej przedstawiamy kluczowe grupy interesariuszy, których 64 przedstawicieli wzięło udział w spotkaniu.

Interesariusze Interesariusze
 • Klienci

  Klienci

 • Kontrahenci (wykonawcy i podwykonawcy)

  Kontrahenci (wykonawcy i podwykonawcy)

 • Instytucje naukowe<br/> i badawcze

  Instytucje naukowe
  i badawcze

 • Organizacje środowiskowe

  Organizacje środowiskowe

 • Organizacje branżowe <br/>i społeczne

  Organizacje branżowe
  i społeczne

 • Organizacje pozarządowe

  Organizacje pozarządowe

 • Media

  Media

 • Związki zawodowe

  Związki zawodowe

 • Administracja centralna <br/>i samorządowa

  Administracja centralna
  i samorządowa

 • Regulator

  Regulator

W procesie tworzenia raportu uwzględniliśmy także opinie interesariuszy na temat naszego drugiego raportu społecznego. Informacji w tym zakresie dostarczyły przede wszystkim wypowiedzi udzielone podczas wspomnianej sesji dialogowej, a także wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników oraz interesariuszy zewnętrznych. 

Matryca istotności

GRI 102-47 GRI 102-44 Wyniki sesji dialogowej z interesariuszami oraz wewnętrznego warsztatu walidacyjnego PSE poddano analizie jakościowej. W ten sposób wybrano 31 istotnych tematów z czterech obszarów odpowiedzialności:

 • wobec rynku,
 • w miejscu pracy,
 • wobec społeczeństwa,
 • wobec środowiska naturalnego.

Istotne kwestie, które według naszej spółki oraz jej interesariuszy powinny zostać ujęte w raporcie, prezentujemy na matrycy

Poniższa matryca prezentuje istotne kwestie, które według spółki oraz jej interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ujęte w raporcie. Oceny istotności wg otoczenia: ocena otoczenia - interesariuszy zewnętrznych (sesja dialogowa), ocena wewnętrzna organizacji (ankieta pracownicza).

 • Kwestie bardzo istotne
 • Kwestie średnio istotne
1 0,5 0,5

Istotność dla wnętrza

Istotność dla otoczenia

Kwestie istotne
dla organizacji

14 19 20 21 22 23 24 29 30 31

Kwestie istotne
dla organizacji i otoczenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 25 26 27 28

Kwestie istotne
dla otoczenia

11 12 13
14

Dostępność i przejrzystość danych o firmie, istotnych dla partnerów biznesowych

19

Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników

20

Poziom płac i warunki zatrudnienia

21

Sposób zapewnienia wykwalifikowanej kadry w odniesieniu do obecnych, jak też przyszłych potrzeb firmy (w tym staże i praktyki)

22

Sposób prowadzenia dialogu z pracownikami (w tym zarządzanie skargami)

23

Kultura organizacyjna oparta o wartości

24

Etyka w relacjach wewnętrznych

29

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

30

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji

31

Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE

1

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce i rola PSE

2

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganiu ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających

3

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną

4

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

5

Plan rozwoju systemu elektroenergetycznego

6

Nowy model realizacji inwestycji infrastrukturalnych

7

Strategia IT / Program Cyberbezpieczeństwa GK PSE

8

Rola PSE na europejskim rynku energii elektrycznej oraz kierunki jego rozwoju

9

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, w tym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie poszczególnych rozwiązań pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków; zaangażowanie w dialog z administracją i regulatorem

10

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i metod magazynowania energii

15

Sposób zarządzania wiedzą w organizacji

16

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań

17

Szkolenia i sposób zapewnienia rozwoju pracowników (w tym: model kompetencji, programy rozwoju talentów, programy motywacyjne, ścieżki kariery)

18

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

25

Komunikacja społeczna wokół inwestycji

26

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu)

27

Dialog i sposób kształtowania relacji z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi wokół realizowanych inwestycji

28

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowane programy edukacyjne

11

Poprawa modelu rynku bilansującego

12

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

13

Wymogi i standardy współpracy z wykonawcami i podwykonawcami

Kolory odzwierciedlają obszary:

 • Rynkowy
 • Miejsce pracy
 • Społeczny
 • Środowiskowy

Tematy kluczowe dla PSE wraz z granicami ich oddziaływania uwzględnione w raporcie

GRI 103-1 

Odpowiedzialność wobec rynku

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Oddziaływanie tematu wewnątrz organizacji

Oddziaływanie tematu na zewnątrz organizacji

Struktura systemu elektroenergetycznego w Polsce
i rola PSE*

Profil organizacji

Wyniki ekonomiczne

PSE S.A.

W szczególności istotny dla klientów

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej (zapobieganie ryzyku blackoutu) – wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających*

Pośredni wpływ ekonomiczny

PSE S.A.

W szczególności istotny dla klientów

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną*

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla klientów

Wzmacnianie innowacyjności i wdrażanie nowych technologii

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla klientów

Plan rozwoju systemu elektroenergetycznego

Strategia

PSE S.A.

W szczególności istotny dla regulatora, klientów

Nowy model realizacji inwestycji infrastrukturalnych*

Strategia

PSE S.A.

W szczególności istotny dla wykonawców,
podwykonawców
i dostawców

Strategia IT/Model cyberbezpieczeństwa GK PSE

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej 

Rola PSE na europejskim rynku energii elektrycznej oraz kierunki jego rozwoju*

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej 

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, w tym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie poszczególnych rozwiązań pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, zaangażowanie
w dialog z administracją i regulatorem*

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla właściciela, uczestników rynku energii elektrycznej 

Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) i metod magazynowania energii

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla OZE, organizacji środowiskowych
i społecznych

Poprawa modelu rynku bilansującego

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla uczestników rynku energii elektrycznej 

Etyka i przejrzystość w relacjach z partnerami biznesowymi (w tym postępowania przetargowe)

Etyka
i integralność

Praktyki dotyczące zamówień

PSE S.A.

W szczególności istotny dla dostawców, wykonawców i podwykonawców

Wymogi i standardy współpracy z dostawcami, wykonawcami i podwykonawcami

Praktyki dotyczące zamówień

PSE S.A.

W szczególności istotny dla wykonawców
i podwykonawców

Dostępność i przejrzystość danych o firmie istotnych dla partnerów biznesowych

Pośredni wpływ ekonomiczny

PSE S.A.

W szczególności istotny dla klientów

*Aspekt o szerokim zakresie oddziaływania

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Oddziaływanie
tematu wewnątrz organizacji

Oddziaływanie
tematu na zewnątrz organizacji

Sposób zarządzania wiedzą w organizacji

Edukacja
i szkolenia

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowywane z myślą o szybkich zmianach legislacyjnych zachodzących na rynku energii oraz wymagań jakościowych i środowiskowych w zakresie realizowanych usług

Zatrudnienie

Zgodność z regulacjami

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników
i regulatora

Szkolenia i sposób zapewnienia rozwoju pracowników (w tym model kompetencji, programy rozwoju talentów, programy motywacyjne, ścieżki kariery)

Edukacja
i szkolenia

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników, wykonawców i podwykonawców

Benefity i programy prozdrowotne dla pracowników

Zatrudnienie

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Poziom płac i warunki zatrudnienia

Zatrudnienie

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Sposób zapewnienia wykwalifikowanej kadry w odniesieniu do obecnych oraz przyszłych potrzeb firmy (w tym staże i praktyki)

Zatrudnienie

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Sposób prowadzenia dialogu z pracownikami (m.in. zarządzanie skargami)

Zatrudnienie

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Kultura organizacyjna oparta o wartości

Etyka
i integralność

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Etyka w relacjach wewnętrznych

Etyka
i integralność

PSE S.A.

W szczególności istotny dla potencjalnych pracowników

Odpowiedzialność wobec społeczeństwa

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Oddziaływanie tematu wewnątrz organizacji

Oddziaływanie
tematu na zewnątrz organizacji

Komunikacja społeczna w procesie planowania i realizacji inwestycji

Społeczność lokalna

PSE S.A.

W szczególności istotny dla społeczności lokalnych

Pozyskiwanie akceptacji społecznej dla przebiegu trasy linii (w tym pozyskiwanie służebności przesyłu)

Społeczność lokalna

PSE S.A.

W szczególności istotny dla społeczności lokalnych

Dialog i sposób kształtowania relacji z władzami lokalnymi i partnerami społecznymi wokół realizowanych inwestycji

Społeczność lokalna

PSE S.A.

W szczególności istotny dla społeczności lokalnych

Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i realizowanie programów edukacyjnych

Pośredni wpływ ekonomiczny

PSE S.A.

W szczególności istotny dla społeczności lokalnych

Minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego realizowanych inwestycji (hałas, ingerencja w krajobraz)

Społeczność lokalna

PSE S.A.

W szczególności istotny dla społeczności lokalnych

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Tematy zdefiniowane jako istotne

Tematy w ramach standardów GRI

Oddziaływanie
tematu wewnątrz organizacji

Oddziaływanie
tematu na zewnątrz organizacji

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego w realizacji inwestycji

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Ocena środowiskowa dostawców

PSE S.A.

W szczególności istotny dla społeczności lokalnych

Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne w działalności operacyjnej PSE

-

PSE S.A.

W szczególności istotny dla społeczności lokalnychCreated with Sketch.

Zasada ostrożności

GRI 102-11 Szczegółowe zagadnienia przedstawione w raporcie opierają się na strategii biznesowej przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. Podejście zarządcze przedstawiono zgodnie z procedurami postępowania opisanymi w obowiązujących w PSE regulaminach i standardach w zakresie ładu korporacyjnego. Wszelkie publikowane informacje przedstawione w raporcie zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z wewnętrznymi dokumentami spółki, a nadzór nad działaniami w poszczególnych obszarach sprawuje kadra zarządzająca. Strategiczne decyzje podejmowane są na poziomie Zarządu.

Wiarygodność raportu

GRI 102-56 Raport został poddany wewnętrznej weryfikacji. Nad rzetelnością opracowania raportu, jego zawartością i zgodnością z wytycznymi pracował Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

Kontakt

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym raportem.

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoją opinią na jego temat, będziemy zobowiązani za przesłanie komentarza na adres:

Małgorzata Jachimowska-Noworyta 
Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju
w GK PSE
malgorzata.jachimowska-noworyta@pse.pl

 
 
Pytania dotyczące Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. prosimy kierować do:

Ady Konczalskiej-Boguckiej
Dyrektora Departamentu Komunikacji
ada.konczalska@pse.pl

GRI 102-3

Adres:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
www.pse.pl

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE