Zintegrowany raport roczny edycja 2017

5 Strategia biznesowa

Jako operator systemu przesyłowego odgrywamy kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.
Jesteśmy świadomi nie tylko naszego wpływu na otoczenie. Czujemy się odpowiedzialni za przyszłe pokolenia.
Wdrażamy nową strategię biznesową, aby rozwijać nasz biznes w sposób zintegrowany. 

Strategia biznesowa

Strategia Polskich Sieci Elektroenergetycznych została opracowana na lata 2017-2019. Uwzględnia ona zasoby strategiczne, wskazuje role wynikające z misji i wizji naszej spółki oraz wyznacza cele. Jest odpowiedzią PSE na stawiane przed firmą wyzwania – działania na rzecz zmieniającego się otoczenia regulacyjnego tworzonego w ramach Unii Europejskiej, rozwijających się technologii oraz budowy wspólnego wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Cele główne i szczegółowe oraz kluczowe kierunki działań i doskonalenia

Strategia biznesowa

Cele główne i szczegółowe

360
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar zewnętrzny

01. Odparcie zagrożeń zewnętrznych

 1. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie rozwiązań zawartych w pakiecie Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, takich jak przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo do regionalnych centrów koordynacyjnych oraz zmiana paradygmatu działań służących bezpieczeństwu z perspektywy narodowej na regionalną.
 2. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.
 3. Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.
ZOBACZ WSZYSTKIE
Wymiar ekonomia
Wymiar zewnętrzny

02. Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego

 1. Obniżenie kosztów taryfowych poprzez zmniejszenie przepływów niegrafikowych, realizowane dzięki skoordynowaniu procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym zarządzania nastawami przesuwników fazowych i kosztownymi środkami zaradczymi typu redispatching, objęcie wszystkich granic KSE mechanizmem DA i ID Flow-Based Market Coupling.
 2. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie poszczególnych rozwiązań pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, w tym:
  - nieuwzględnienie specyfiki OSP stosujących centralne zarządzanie systemem,
  - brak możliwości kooptymalizacji zakupów energii bilansującej, środków zaradczych i rezerw w jednym procesie,
  - nieoptymalny podział rynków na strefy cenowe,
  - utrzymanie przepisów promujących rynek jednotowarowy z restrykcyjnymi obszarami dla rynku dwutowarowego.
ZOBACZ WSZYSTKIE
Wymiar bezpieczństwo
Wymiar przyszłość

03. Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń

 1. Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii. Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających.
 2. Realizacja Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za wpływ działania spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.
ZOBACZ WSZYSTKIE
Wymiar ekonomia
Wymiar przyszłość

04. Odpowiedzialny rozwój

 1. Pełny model sieci ze zintegrowanym pozyskiwaniem energii elektrycznej i usług systemowych jako podstawa efektywnych rynków elektroenergetycznych. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych jako mechanizmu koordynującego funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych oraz poprawiającego jakość sygnałów inwestycyjnych.
 2. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconymi kosztami amortyzacji aktywów, które straciły swą przydatność na skutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 3. Dbałość PSE o dobro publiczne (dane systemowe i informacje pomiarowe).
 4. Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii (elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, IoT, magazynowanie, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego).
ZOBACZ WSZYSTKIE
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar wewnętrzny

05. Stabilna praca systemu

 1. Ciągłość działania – planowanie, wdrożenie, testowanie i poprawa procedur powiązanych z codzienną działalnością spółki.
 2. Doskonalenie w ramach continuous improvement process (procesu ciągłego doskonalenia) modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego opartego na Reliability Centered Maintenance – RCM (utrzymaniu ruchu zorientowanego na niezawodności), zaś w długim terminie o Predictive Maintenance Techniques - PdM (predykcyjne utrzymanie ruchu). Podejście PSE zasadza się na wykorzystaniu oceny priorytetów w planowaniu remontów, modernizacji, fizycznej ochrony obiektów oraz nowych inwestycji.
 3. Interwencyjna usługa DSR.
ZOBACZ WSZYSTKIE
Wymiar ekonomia
Wymiar wewnętrzny

06. Lepiej wydane pieniądze

 1. Nowy model realizacji inwestycji.
 2. Poprawa modelu rynku bilansującego.
ZOBACZ WSZYSTKIE
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar przyszłość

07. Zasoby PSE

 1. Smart PSE:
  - wzmocnienie kultury bezpieczeństwa,
  - zaimplementowanie kultury innowacyjności i elastyczności,
  - jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy współpracują i wymieniają się wiedzą.
 2. Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań.
 3. Kapitał ludzki: rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, wartościowanie stanowisk pracy, wzmacnianie kultury organizacyjnej nastawione na odpowiedzialność i profesjonalizm.
 4. Dane o KSE i rynkach energii.
ZOBACZ WSZYSTKIE
0%
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar zewnętrzny

01. Odparcie zagrożeń zewnętrznych

 1. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie rozwiązań zawartych w pakiecie Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, takich jak przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo do regionalnych centrów koordynacyjnych oraz zmiana paradygmatu działań służących bezpieczeństwu z perspektywy narodowej na regionalną.
 2. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.
 3. Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.
Wymiar ekonomia
Wymiar zewnętrzny

02. Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego

 1. Obniżenie kosztów taryfowych poprzez zmniejszenie przepływów niegrafikowych, realizowane dzięki skoordynowaniu procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym zarządzania nastawami przesuwników fazowych i kosztownymi środkami zaradczymi typu redispatching, objęcie wszystkich granic KSE mechanizmem DA i ID Flow-Based Market Coupling.
 2. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie poszczególnych rozwiązań pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, w tym:
  - nieuwzględnienie specyfiki OSP stosujących centralne zarządzanie systemem,
  - brak możliwości kooptymalizacji zakupów energii bilansującej, środków zaradczych i rezerw w jednym procesie,
  - nieoptymalny podział rynków na strefy cenowe,
  - utrzymanie przepisów promujących rynek jednotowarowy z restrykcyjnymi obszarami dla rynku dwutowarowego.
Wymiar bezpieczństwo
Wymiar przyszłość

03. Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń

 1. Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii. Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających.
 2. Realizacja Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za wpływ działania spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.
Wymiar ekonomia
Wymiar przyszłość

04. Odpowiedzialny rozwój

 1. Pełny model sieci ze zintegrowanym pozyskiwaniem energii elektrycznej i usług systemowych jako podstawa efektywnych rynków elektroenergetycznych. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych jako mechanizmu koordynującego funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych oraz poprawiającego jakość sygnałów inwestycyjnych.
 2. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconymi kosztami amortyzacji aktywów, które straciły swą przydatność na skutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 3. Dbałość PSE o dobro publiczne (dane systemowe i informacje pomiarowe).
 4. Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii (elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, IoT, magazynowanie, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego).
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar wewnętrzny

05. Stabilna praca systemu

 1. Ciągłość działania – planowanie, wdrożenie, testowanie i poprawa procedur powiązanych z codzienną działalnością spółki.
 2. Doskonalenie w ramach continuous improvement process (procesu ciągłego doskonalenia) modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego opartego na Reliability Centered Maintenance – RCM (utrzymaniu ruchu zorientowanego na niezawodności), zaś w długim terminie o Predictive Maintenance Techniques - PdM (predykcyjne utrzymanie ruchu). Podejście PSE zasadza się na wykorzystaniu oceny priorytetów w planowaniu remontów, modernizacji, fizycznej ochrony obiektów oraz nowych inwestycji.
 3. Interwencyjna usługa DSR.
Wymiar ekonomia
Wymiar wewnętrzny

06. Lepiej wydane pieniądze

 1. Nowy model realizacji inwestycji.
 2. Poprawa modelu rynku bilansującego.
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar przyszłość

07. Zasoby PSE

 1. Smart PSE:
  - wzmocnienie kultury bezpieczeństwa,
  - zaimplementowanie kultury innowacyjności i elastyczności,
  - jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy współpracują i wymieniają się wiedzą.
 2. Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań.
 3. Kapitał ludzki: rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, wartościowanie stanowisk pracy, wzmacnianie kultury organizacyjnej nastawione na odpowiedzialność i profesjonalizm.
 4. Dane o KSE i rynkach energii.

Wizja i misja PSE

Wizja PSE

PSE współtworzą europejski rynek energii elektrycznej na rzecz bezpiecznego i efektywnego działania krajowego systemu elektroenergetycznego, kierując się zasadami równego traktowania uczestników rynku oraz dbając o interesy przyszłych pokoleń.

Dążymy do wypracowania takiego modelu działania rynku, który wspiera bieżące bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz kreuje racjonalny poziom jej cen. Aktywnie uczestniczymy w pracach instytucji tworzących rozwiązania dla rynku energii elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Jednocześnie stymulujemy rozwój niezbędnych i efektywnych inwestycji, stwarzając warunki strategicznego rozwoju krajowego systemu elektroenergetycznego.

Misja PSE

GRI 102-16 Dbając o infrastrukturę sieciową oraz doskonaląc proces zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego, PSE zapewniają jego niezawodną i efektywną pracę.

Koncentrujemy się na wykonywaniu obowiązków ustawowych i statutowych, do których w szczególności należą zapewnianie bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego oraz tworzenie rozwiązań wspierających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. We wszystkich działaniach kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Najwyższe wartości PSE

PSE budują swoją wizję i misję na trzech wartościach: niezawodności, wiarygodności i odpowiedzialności

 Niezawodność

Niezawodność

PSE to niezawodny partner dla odbiorców i wytwórców energii, operatorów systemu dystrybucyjnego, operatorów rynków, giełd energii, partnerów społecznych, regulatora oraz Rządu RP.

 Wiarygodność

Wiarygodność

PSE swoimi działaniami potwierdzają posiadane kompetencje do sprawowania pełnionej funkcji oraz realizacji powierzonej misji. 

 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

PSE dbają o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne, bezpieczeństwo energetyczne kraju i pozycję polskiej gospodarki w świecie.

Kierunki działań 

Działalność PSE determinują cztery zasadnicze kierunki działań

Kierunek nr 1

Równoważenie inicjatyw, których celem jest utrzymanie bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego oraz efektywne gospodarowanie środkami taryfowymi.

Kierunek nr 2

Równoważenie inicjatyw, których celem jest sprostanie zagrożeniom ujawniającym się w otoczeniu naszej spółki i doskonalenie wewnętrznych procesów.

Kierunek nr 3

Inicjatywy zorientowane na przyszłe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ekonomii systemu elektroenergetycznego.

Kierunek nr 4

Inicjatywy zorientowane na zwiększenie efektywności organizacji oraz zbudowanie spółki opartej na ciągłym doskonaleniu pozwalającym na podnoszenie jakości i produktywności – przy sukcesywnym ograniczaniu wszelkiego rodzaju nieefektywności.

Każdy nasz cel ma przypisane inicjatywy strategiczne, których realizacja przyczynia się do jego osiągnięcia

Inicjatyw strategicznych PSE

Strategia zrównoważonego rozwoju

Strategia PSE na rzecz zrównoważonego rozwoju wspiera realizację misji oraz strategii biznesowej.
Opiera się ona na pięciu równorzędnych filarach.

Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój
 • Gwarant bezpieczeństwa energetycznego

  Gwarant bezpieczeństwa energetycznego

 • Przykładny inwestor

  Przykładny inwestor

 • Odpowiedzialny pracodawca

  Odpowiedzialny pracodawca

 • Wiarygodny partner

  Wiarygodny partner

 • Ekspert w branży

  Ekspert w branży

01. Gwarant bezpieczeństwa energetycznego
Cel: utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska

Naszą podstawową, regulowaną działalnością jest wypełnianie obowiązków krajowego operatora systemu przesyłowego. Zarządzamy krajowym systemem elektroenergetycznym, równoważąc zapotrzebowanie na energię elektryczną z produkcją energii ze źródeł wytwórczych dostępnych w KSE.
Bierzemy udział w tworzeniu europejskiego rynku energii elektrycznej oraz aktywnie uczestniczymy w rozwoju inicjatyw globalnych podejmowanych przez operatorów zrzeszonych w ENTSO-E.

Wiemy, że sieć przesyłowa energii elektrycznej musi uwzględniać zmieniające się technologie wytwarzania energii oraz lokalizację źródeł wytwórczych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jesteśmy świadomi wyzwań, którymi są zmiany klimatyczne, środowiskowe i społeczne, oraz konieczności dostosowania wszelkich naszych działań do sprostania im.

02. Przykładny inwestor
Cel: pozyskanie przychylności otoczenia inwestycyjnego

Planujemy i realizujemy inwestycje w sieć przesyłową na terenie całego kraju. Jest to warunek konieczny do zapewnienia ciągłości funkcjonowania i niezawodnej pracy systemu przesyłowego oraz utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Niezależnie od rodzaju wpływu naszej działalności na otoczenie, zawsze wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Najwyższa staranność w prowadzeniu zadań inwestycyjnych ma zapewnić, że wartości środowiska przyrodniczego pozostaną dostępne dla przyszłych pokoleń, a inwestycje będą realizowane przy akceptacji społeczności lokalnych, w sposób niekolidujący z ich szeroko rozumianym interesem społecznym.

03. Odpowiedzialny pracodawca
Cel: zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego oraz zbudowanie kultury korporacyjnej w oparciu o przyjęte wartości

Pracownicy PSE – ich wiedza i zaangażowanie – są fundamentem sukcesu i trwałego rozwoju firmy. Koncentrujemy się na zapewnieniu naszej spółce wysokiej klasy specjalistów, którzy realizując misję i cele strategiczne firmy, zbudują jej wysoką wartość rynkową. Oferujemy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. Stawiamy na odpowiedzialność, profesjonalizm i zaangażowanie.

04. Wiarygodny partner
Cel: dbałość o transparentność działań i etykę postępowania wobec partnerów

Istotną wagę przywiązujemy do sposobu, w jaki budujemy relacje z naszymi partnerami. Odgrywamy w sektorze elektroenergetycznym wiodącą rolę, przekładającą się na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji i działań w stosunku do pozostałych uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce.

Dążymy do stworzenia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich naszych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Duże znaczenie ma dla nas transparentność i rzetelność, równoprawne traktowanie wszystkich uczestników rynku, zapobieganie korupcji w kontekście przejrzystych i skutecznych procedur postępowania, jak również w ramach własnych procedur oraz procesów współpracy z innymi uczestnikami rynku energii elektrycznej.

05. Ekspert w branży
Cel: zbudowanie i utrzymanie wizerunku OSP jako eksperta na kluczowych forach ustawodawczych i opiniotwórczych

Dzięki kompetencjom i doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy postrzegani jako partner do współpracy z organami ustawodawczymi, jednostkami administracji państwowej i samorządowej, a także z jednostkami naukowymi i organizacjami branżowymi.

Bierzemy aktywny udział w tworzeniu prawa. Dbamy o rozwój rynku energii elektrycznej i jego transparentność.

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE