Zintegrowany raport roczny edycja 2017

10 Odpowiedzialne zarządzanie

Prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny. Nasze priorytety to dobre warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
Jesteśmy nowoczesną organizacją kształtującą innowacyjne środowisko pracy. Dbamy o rozwój kompetencji wewnętrznych i infrastruktury, chcemy stale wzmacniać unikalny zasób wiedzy w organizacji oraz eksperckość kadry PSE odpowiedzialnej za utrzymywanie bezpiecznego i stabilnego systemu.
Odpowiedzialnie zarządzamy naszymi zasobami. Minimalizujemy wpływ działalności na środowisko naturalne. Chcemy prowadzić biznes w sposób najbardziej efektywny.

Kluczowe liczby

poziom fluktuacji

udział pracowników w szkoleniach

pracowników przeszkolonych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

pracowników przeszkolonych z zakresu ochrony środowiska

Nagrody i wyróżnienia

Ranking 200 największych Polskich Firm 2017 tygodnika „Wprost”.

Złoty listek CSR 2017
Srebrny Listek CSR 2016
Laureat listków CSR tygodnika „Polityka”.

Polska edycja Ranstad Award – rankingu najbardziej atrakcyjnych firm do pracy.

Odpowiedzialne zarządzanie

GRI 103 W trosce o zrównoważony rozwój organizacji, w odniesieniu do ambicji i wyzwań organizacyjnych, PSE polega na kompetencjach, odpowiedzialności, zaangażowaniu, utrzymaniu i pozyskiwaniu najlepszych pracowników.

Wyzwania kadrowe stojące przed PSE

 • Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa.
 • Zaimplementowanie kultury innowacyjności oraz elastyczności.
 • Jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy współpracują i wymieniają się wiedzą.
386 kobiet 1496 mężczyzn 20,50% 79,50%

Dane dotyczą 2016 roku

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

Całkowita liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci*

Liczba umów na czas nieokreślony*

Poziom fluktuacji

Created with Sketch.

Szkolenia

GRI 103 Za realizację polityki personalnej PSE odpowiada Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jego kluczowym zadaniem jest zapewnienie wsparcia biznesowego dla spółki poprzez pozyskanie i utrzymanie kompetentnych pracowników. Departament dostosowuje się do strategii PSE, bieżących potrzeb pracowników z uwzględnieniem możliwości całej organizacji. Jego działania poprzedza analiza potrzeb szkoleniowych uwzględniająca kwestie merytoryczne oraz konieczność podnoszenia poziomu kompetencji w odpowiedzi na zmiany otoczenia zewnętrznego. 

Oferujemy pracownikom różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

 • udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych,
 • udział w konferencjach i seminariach branżowych,
 • naukę języków obcych,
 • dofinansowanie studiów.

Tematyka działań dotyczących rozwoju pracowników prowadzonych w 2016 roku obejmowała przede wszystkim poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania KSE. Systematyczne szkolenia zespołów służb eksploatacji i dyspozytorskich są jednym z warunków prawidłowej realizacji obowiązków OSP. W 2016 roku programami rozwojowymi objęci zostali zarówno pracownicy centrali spółki, jak i zatrudnieni w oddziałach. Pozostałe działania szkoleniowe dotyczyły między innymi poszerzania i ugruntowywania wiedzy pracowników w zakresie prawa, zagadnień podatkowych i rachunkowości oraz nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Nasza spółka rozwijała również kompetencje pracowników związane z obsługą systemów komputerowych oraz wspierała kadrę kierowniczą w doskonaleniu umiejętności efektywnego zarządzania.

Ogółem 901 Liczba osób biorących udział w szkoleniach 1834,31 Średnie zatrudnienie (etat) Procent osób biorących udział w szkoleniach w tym Centrala Oddział Bydgoszcz Oddział Katowice 49,11% 251 Liczba osób biorących udział w szkoleniach 786,31 Średnie zatrudnienie (etat) 31,92% Procent osób biorących udział w szkoleniach 42,59% 87,2% Oddział Radom Oddział Warszawa Oddział Poznań 147 Liczba osób biorących udział w szkoleniach 231,33 Średnie zatrudnienie (etat) 67 Liczba osób biorących udział w szkoleniach 217,2 Średnie zatrudnienie (etat) 215,28 172 Liczba osób biorących udział w szkoleniach Średnie zatrudnienie (etat) 63,55% 30,85% 79,9% 68 Liczba osób biorących udział w szkoleniach 159,66 Średnie zatrudnienie (etat) 196 Liczba osób biorących udział w szkoleniach 224,83 Średnie zatrudnienie (etat) Procent osób biorących udział w szkoleniach Procent osób biorących udział w szkoleniach Procent osób biorących udział w szkoleniach Procent osób biorących udział w szkoleniach Procent osób biorących udział w szkoleniach

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według płci i struktury zatrudnienia
(Centrala)

GRI 404-1
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika według płci i struktury zatrudnienia
(Centrala)
20162015
Średnia liczba godzin szkoleniowych rocznie przypadająca na pracownika:    
Kobiety 13,17 4,19
Mężczyźni 20,75 2,15
stanowisko:      
Dyrektorzy Departamentów 4,80 7,33
Zastępcy Dyrektorów Departamentów, Dyrektorzy Biur 7,54 5,12
Doradcy, Eksperci 4,44 0,89
Kierownik Wydziału, Kierownik Zespołu, Główny Specjalista 5,82 4,72
Kierownik Sekcji, Specjalista Koordynator 2,85 5,04
Starszy Specjalista 6,22 5,35
Specjalista 5,67 7,54
Młodszy Specjalista, Starszy Referent, Asystent 3,40 4,38
Referent, Sekretarka 18,00 2,67

Program stażowy

Zależy nam na pozyskiwaniu najzdolniejszych studentów i absolwentów kierunków elektroenergetycznych oraz młodych osób zainteresowanych związaniem swojej przyszłości zawodowej z naszą branżą. Nasza spółka konsekwentnie od 2013 roku realizuje program stażowy Energetyczny Staż. Dzięki tej inicjatywie PSE poszerzają grono swoich pracowników o najzdolniejszych studentów i absolwentów studiów o profilu elektroenergetycznym.

Na potrzeby realizacji programu stażowego współpracujemy z uczelniami technicznymi w Polsce:

 • Politechniką Białostocką,
 • Politechniką Łódzką,
 • Politechniką Poznańską,
 • Politechniką Śląską,
 • Politechniką Warszawską.

Udział w programie Energetyczny Staż wiąże się ze spełnieniem wysokich wymagań dotyczących wyników w nauce, dobrej znajomości języka obcego, aktywnego uczestnictwa w kołach zainteresowań, wysoko rozwiniętych kompetencji osobowościowych oraz gotowości do rozwoju osobistego i zawodowego. To wszystko sprawia, że do programu dostają się najlepsi. Wybrane osoby otrzymują umowy o pracę na 10 miesięcy. W tym czasie rozwijają swoją wiedzę pod okiem przydzielonych im opiekunów. Po stażu istnieje możliwość zatrudnienia na stałe. W 2016 roku zatrudnienie w PSE znalazło sześć osób pozyskanych z programu Energetyczny Staż. Pozyskaliśmy również kolejnych sześciu kandydatów na następny rok.

W ramach promocji programu stażowego oraz budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród studentów w 2016 roku wzięliśmy udział w targach pracy na: Politechnice Warszawskiej, Politechnice Poznańskiej oraz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

System ocen pracowniczych

W naszej organizacji stosujemy system ocen wyników pracy pracowników i kadry menedżerskiej. W 2016 roku był to system pięciostopniowy, gdzie „A” było oceną najniższą, a „E” najwyższą, przyznawaną za szczególne osiągnięcia. Ocenie podlegał każdy, kto przepracował więcej niż połowę ocenianego okresu, czyli kwartału.

Aby uprościć nasz system, w 2016 roku stworzyliśmy nowy projekt systemu oparty o skalę trzystopniową:

N – nieakceptowalna,
A – akceptowalna,
S – szczególna.

Kadra menedżerska została objęta systemem zarządzania przez cele. Zakłada on realizację celów strategicznych określonych w strategii biznesowej. Wdrożenie systemu było poprzedzone przeprowadzeniem szkoleń dla wszystkich menedżerów PSE. Nowy sposób oceniania obowiązuje w naszej organizacji od I kwartału 2017 roku.

GRI 404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci w latach 2015-2016

Wartości

(w %)

 

Odsetek pracowników zatrudnionych w organizacji podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, w podziale na płeć

100

 

Kobiety

100

 

Mężczyźni

100

Współpraca z partnerami społecznymi


Zgodnie z przepisami ustawy o Związkach Zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników spółka na bieżąco współpracuje ze stroną społeczną. W PSE działają następujące organizacje społeczne.

 Związki zawodowe

Związki zawodowe

Czytaj więcej
 Rada Pracowników

Rada Pracowników

 Społeczny Inspektor Pracy

Społeczny Inspektor Pracy

W ramach współpracy negocjowane są między innymi zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym PSE, w Regulaminie Pracy oraz w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Spółka zawiera również porozumienia w sprawach: zasad systemowych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, zasilenia kart przedpłaconych z okazji Dnia Energetyka i świąt Bożego Narodzenia, a także zasad wypłat premii dodatkowych. Związki zawodowe i Rada Pracowników otrzymują półroczne i roczne raporty między innymi w zakresie: wykorzystania funduszu wynagrodzeń, elementów systemu motywacji płacowej, zatrudnienia, zmian organizacyjnych oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki. Dodatkowo w PSE odbywają się cykliczne spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi, na których omawiane są między innymi aspekty pracownicze.

Liczba pracowników objętych układem zbiorowym
w latach 2015-2016*

Wartości (w %)

Odsetek pracowników objętych układem zbiorowym (w odniesieniu do wszystkich pracowników)

100

*Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dotyczy wszystkich pracowników. Reguluje przede wszystkim wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym świadczenia ściśle związane z pracą.

Świadczenia pracownicze i socjalne

Pracownikom oraz ich rodzinom zapewniamy bogaty pakiet świadczeń socjalnych. W 2016 roku zatrudnieni korzystali między innymi z prowadzonego przez PSE Pracowniczego Programu Emerytalnego, pożyczek na cele mieszkaniowe oraz z dofinansowania posiłków w stołówce pracowniczej, dojazdów do pracy i z pracy, wypoczynku pracowników oraz ich rodzin, zielonych szkół oraz żłobków i przedszkoli, a także z dofinansowania do działalności kulturalnej.

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym*

Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z podziałem na rodzaj wykonywanej pracy
(Centrala PSE)

GRI-EU 15
Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z podziałem na rodzaj wykonywanej pracy
(Centrala PSE)
20162015
Stanowiska wg kategorii zaszeregowania w ciągu
5 lat
w ciągu 10 lat w ciągu 5 lat

w ciągu 10 lat

Dyrektorzy Departamentów 0,24 0 0,13 0,39
Zastępcy Dyrektorów Departamentów, Dyrektorzy Biur 0,24 1 0,13 0,26
Doradcy, Eksperci 0,96 1 0,79 0,92
Kierownik Wydziału, Kierownik Zespołu, Główny Specjalista 2,76 3 1,84 3,29
Kierownik Sekcji, Specjalista Koordynator 1,44 3 0,92 2,10
Starszy Specjalista 0,96 2 0,92 1,31
Specjalista 0,84 1 1,18 1,71
Młodszy Specjalista, Starszy Referent, Asystent 0,24 - 0,13 0,26
Referent, Sekretarka - - - -
Suma  7,68 11 6,04 10,24

Wskaźniki standardowego wynagrodzenia na poziomie podstawowym według płci w porównaniu z lokalną płacą minimalną w głównych lokalizacjach organizacji

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, regionu

Procent pracowników reprezentowanych we wspólnych formalnych komisjach ds. BHP uwzględniający pracowników i menedżerów, którzy pomagają monitorować i prowadzić programy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz całkowita liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów oraz płci

Efektywność energetyczna

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest efektywność energetyczna. Jako promotor wdrażania nowatorskich i proekologicznych rozwiązań, uruchomiliśmy w naszej organizacji projekt strategiczny – Program Poprawy Efektywności Energetycznej. Został on zrealizowany do końca 2016 roku.

Projekt ukierunkowaliśmy zarówno na realizację działań pozwalających na optymalizację zużycia energii w perspektywie długoterminowej, jak i na tzw. QuickWins, czyli proste usprawnienia przynoszące natychmiastowe efekty.

W ramach działań służących poprawie efektywności energetycznej w perspektywie długofalowej, przygotowaliśmy i zastosowaliśmy standardy techniczne pozwalające obniżyć straty energii w przesyle.

W wyniku realizacji projektu, PSE otrzymały dwa białe certyfikaty w ramach rozstrzygniętego w 2016 roku przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Certyfikaty zostały przyznane w kategorii ograniczenia strat na transformacji w transformatorach poprzez wymianę transformatorów (obniżenie strat sieciowych) w wymiarze średniorocznych oszczędności energii pierwotnej w wysokości 980 ton oleju ekwiwalentnego rocznie.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej nasze inicjatywy i przedsięwzięcia, wspomagaliśmy różnego rodzaju narzędziami. W siedzibie PSE został wdrożony System Zarządzania Energią zgodny z normą EN ISO 50001:2011, potwierdzony certyfikatem nr 44 764 15460031 wydanym przez TUV NORD CERT GmbH. Wykonany w 2016 roku audyt nadzoru wykazał, że nasza organizacja bardzo skutecznie stosuje oraz rozwija system zarządzania, zapewniając spełnienie wymagań własnych i klientów oraz nałożonych przez system prawny.

Utrzymywanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią pozwala nam przyjąć system i procesy niezbędne do osiągnięcia optymalnego zarządzania energią na potrzeby siedziby. Towarzyszy temu obniżenie kosztów operacyjnych funkcjonowania spółki oraz redukcja skutków oddziaływania procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko, w tym obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Całkowite zużycie energii w organizacji w latach
2015-2016

GRI 302-1
Całkowite zużycie energii w organizacji
(siedziba PSE)

Jednostka

2016

2015

Całkowite zużycie:

   

energii elektrycznej

MWh

6 849,50

6 497,60

energii cieplnej

GJ

7 130,70

7 006,20GRI 302-1
Całkowite zużycie energii w siedzibach ZKO*

Jednostka

2016

2015

Całkowite zużycie:

   

energii elektrycznej

MWh

5 433,25

4 419,85

energii cieplnej

GJ

15 738,80

12 791,65


*Dane nie obejmują zamiejscowej komórki ogranizacyjnej w Warszawie - siedziba nie jest naszą własnością

GRI 302-1
Całkowite zużycie energii na potrzeby własne stacji i oświetlenie przeszkodowe linii NN

Jednostka

2016

2015

Całkowite zużycie:

   

energii elektrycznej

MWh

46 406,64

44 909,762

energii cieplnej

GJ

2 997,30

2 799,50Prośrodowiskowa postawa
w działalności operacyjnej

Gospodarka odpadami

GRI 103 Gospodarowanie odpadami w naszej organizacji jest prowadzone zgodnie z zapisami ustawy o odpadach. Jak stanowi ustawa, wytwórcą odpadów jest podmiot świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki i remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. Największa ilość odpadów powstaje podczas prac związanych z prowadzeniem zadań inwestycyjnych, w szczególności modernizacją i budową obiektów. Oznacza to, że wytwórcą odpadów jest wykonawca prac.

Na terenach obiektów objętych zadaniami inwestycyjnymi prowadzimy stały nadzór pozwalający ocenić zgodność działań wykonawców z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.

Dodatkowo na etapie udzielania zlecenia stawiamy wykonawcom ustandaryzowane wymagania w tym zakresie, czyli – Wytyczne dla Wykonawców prac inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych realizowanych w zakresie majątku sieciowego PSE S.A. dotyczące znaczących aspektów środowiskowych. Stanowią one załącznik do każdej dokumentacji SIWZ i funkcjonują na zasadzie dobrych praktyk. Od 2016 roku wprowadziliśmy dodatkowo nową formę tych wymagań w postaci standardowych klauzul umownych.

Klauzula 26

Wymagania dla Wykonawcy prac będącego wytwórcą odpadów.

Klauzula 27

Wytyczne dla Wykonawców w zakresie znaczących aspektów środowiskowych.

Jesteśmy wytwórcą niewielkich ilości odpadów, które powstają w wyniku prowadzonych we własnym zakresie prac eksploatacyjnych obiektów stacyjnych oraz w wyniku eksploatacji siedzib. Na odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów zawarliśmy umowy z podmiotami zewnętrznymi posiadającymi stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.

Na odbiór odpadów komunalnych z obiektów stacyjnych oraz siedzib spółki i komórek zamiejscowych (byłe oddziały) złożyliśmy stosowne deklaracje i zawarliśmy umowy z gminami lub podmiotami wskazanymi przez gminy. W ramach prowadzonej gospodarki odpadowej w siedzibach prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów wskazanych przez gminy.

GRI 306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu

2016
(w Mg)

2015
(w Mg)

- Ilość odpadów niebezpiecznych*

674,369

97,884

- Ilość odpadów innych niż niebezpieczne*

43,9

838,1

- Ilość odpadów komunalnych**

151,14

149,42

Ilość odpadów PCB w całkowitej ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

0

0

* Wskaźnik odnosi się do obiektów stacyjnych oraz siedziby PSE i jednostek zamiejscowych (dawniej oddziały)
** Wskaźnik wyliczony dla centrali PSE i jednostek zamiejscowych (dawniej siedziby oddziałów) – ze względu na znikome ilości odpadów komunalnych powstających na terenie obiektów sieciowych oraz brak możliwości wykonania pomiarów ich masy w zestawieniu nie ujęto odpadów komunalnych wytwarzanych na stacjach NN

Wzrost ilości odpadów niebezpiecznych w 2016 roku był rezultatem likwidacji transformatorów na trzech stacjach elektroenergetycznych: 

 • 220/110 kV Biskupice (transformator o masie 155 ton),
 • 220/110 kV Klecina (autotransformator AT1 o masie 156 ton i autotransformator AT2 o masie 154 tony),
 • 400/110 kV Ostrołęka (autotransformator ATR1 o masie 158 ton).

Zestawione w tabeli dane dotyczące odpadów nie zawierają informacji o sposobie ich dalszego zagospodarowania ze względu na brak określenia sposobu postępowania z przejętymi odpadami przez ich odbiorców, czyli przedsiębiorstwa zajmujące się ich zagospodarowaniem.

Dążymy do minimalizacji zużycia wody

Nie prowadzimy działalności produkcyjnej, stąd zużycie wody w siedzibie naszej spółki i na stacjach jest niewielkie. W ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego monitorujemy natomiast jej wykorzystanie. Do zaopatrzenia naszych obiektów stacyjnych w wodę wykorzystywane są własne ujęcia głębinowe oraz wodociągi gminne lub miejskie.

Studnie są źródłem zaopatrzenia 13 naszych stacji najwyższych napięć. W obiektach stacyjnych woda jest zużywana do celów socjalnych pracowników obsługi stacji oraz do celów przeciwpożarowych. Na każdej stacji znajduje się zbiornik (lub zbiorniki) na wodę przeciwpożarową o pojemności 50 m3.

Na stacjach posiadających jednostki transformatorowe wyposażone w instalacje gaśnicze zużywana jest niewielka ilość wody ze zbiorników na próby instalacji zraszaczowej, które odbywają się raz w roku. Pomiar ilości zużywanej wody odbywa się na podstawie odczytów z wodomierza głównego.

Na terenie naszej siedziby w Konstancinie-Jeziornie korzystamy z własnego ujęcia wody – dysponujemy dwiema studniami głębinowymi. Woda dostarczana do siedzib jednostek zamiejscowych pochodzi z wodociągów miejskich.

Dane przedstawione w poniższej tabeli zostały opracowane na podstawie odczytów z wodomierzy na terenach obiektów wyposażonych w ujęcia własne, a także na podstawie faktur za dostawę wody dla obiektów korzystających z sieci wodociągowej. 

GRI 303-1

Łączny pobór wody według źródła (w m3)*

2016

2015

 

Łączna objętość wody pobranej z poniższych źródeł

48 013

42 062

- Wody podziemne

21 281

19 306

- Woda deszczowa zebrana bezpośrednio i przechowywana przez organizację

nie dotyczy

nie dotyczy

- Dostawy wody komunalnej lub z innych źródeł zewnętrznych

26 732

22 756

Całkowite zużycie wody w procesie produkcji i pozostałych procesach technologicznych

nie dotyczy

nie dotyczy

*Ilość pobieranej wody jest rzeczywista, ustalona w oparciu o odczyt z licznika.

W 2016 roku wartości zużycia wody są nieznacznie wyższe niż przedstawione za rok ubiegły.

Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

Wprowadzenie ścieków do gruntów

W celu utrzymania sprawności urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe z substancji ropopochodnych (separatory oleju) oraz oczyszczalni biologicznych redukujących zanieczyszczenia w ściekach sanitarnych realizujemy zadania eksploatacyjne. Po oczyszczeniu spełniają one wymagania nałożone w pozwoleniach wodnoprawnych.

GRI 306-1

Całkowita objętość ścieków* według jakości
i docelowego miejsca przeznaczenia (w m3)

2016

2015

 

Rzeczywista łączna ilość ścieków według miejsca przeznaczenia

   

Wody powierzchniowe – rzeki

4 467,3

4 823

Wody podziemne – grunt

1 903,4

2 090

Przedsiębiorstwa komunalne

32 598

29 209

W 2016 roku na PSE nie zostały nałożone pieniężne kary z tytułu nieprzestrzegania prawa oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.

GRI 307-1

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Wartość

 

Całkowita wartość kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

0

Liczba sankcji pozafinansowych, administracyjnych i sądowych nałożonych na organizację z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym:

2

– międzynarodowych deklaracji/konwencji/traktatów oraz przepisów krajowych, regionalnych i lokalnych

0

– dobrowolnych porozumień w zakresie ochrony środowiska z organami regulacyjnymi, uznawanych za wiążące i opracowane w celu zastąpienia wdrażania nowych regulacji

2

Sprawy wytoczone organizacji przez organy rozstrzygania sporów nadzorowane przez organy rządowe

0

W 2016 roku zewnętrzne organy przeprowadziły na terenie naszych obiektów sieciowych 9 kontroli w zakresie ochrony środowiska. Dotyczyły one poniższych obiektów:

 • Linia 400 kV Ełk Bis-Granica RP
 • Linia 400 kV Joachimów-Trębaczew
 • SE 220/110 kV Aniołów
 • SE 220/110 kV Wrzosowa
 • SE 220/110 kV Groszowice
 • SE 400/220/110 kV Łagisza
 • SE 220/110 kV Glinki
 • SE 400/220/110 kV Morzyczyn
 • SE 220/110 kV Radkowice

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono niezgodności w dwóch obiektach.

 • Linia 400 kV Joachimów-Trębaczew – wydano zarządzenie pokontrolne na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • SE 220/110 kV Glinki – wydano pouczenie na podstawie art. 351 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw


GRI 308-2 Dla urządzeń i aparatury elektroenergetycznej mających istotne znaczenie dla pracy systemu elektroenergetycznego zostały opracowane specyfikacje techniczne zawierające minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i konstrukcyjne. Stanowią one załączniki do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej PSE.

Urządzenia i aparatura, które są przedmiotem dostaw, podlegają testom na terenie obiektów sieciowych przed instalacją

FAT (ang. Factory Acceptance Test)

Testy urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych, realizowane u producenta lub w miejscu przez niego wskazanym, przeprowadzane przed dostawą urządzenia do zamawiającego.

SAT (ang. Substation Acceptance Test)

Testy urządzeń wchodzących w skład obwodów pierwotnych i wtórnych stacji elektroenergetycznych, przeprowadzane na obiekcie elektroenergetycznym w miejscu docelowym pracy urządzenia. 

Ze względu na brak wykonywania oceny dostawców pod kątem oddziaływania na środowisko w łańcuchu dostaw, nie dysponujemy danymi pozwalającymi na wyliczenie wskaźnika za rok 2016.

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE