Zintegrowany raport roczny edycja 2017

12 Tabela GRI Standards

Numer wskaźnika GRI standardsNazwa wskaźnika GRI StandardsSpółki raportujące wskaźnikiStopień zaraportowaniaDodatkowe informacje
Założenia i podstawy raportowania
GRI 101 Założenia i podstawy raportowania PSE S.A. Pełny

Raport przygotowaliśmy zgodnie z 10 zasadami GRI.

Zasady dotyczą  definiowania zawartości:

  • Istotność
  • Kontekst zrównoważonego rozwoju
  • Uwzględnienie interesariuszy
  • Kompletność

Ponadto dotyczą jakości prezentowanych danych

  • Wyważenie
  • Wiarygodność
  • Porównywalność
  • Dokładność
  • Terminowość
  • Przejrzystość

Zgodnie z wymogami GRI zidentyfikowano tematy istotne, omówiono je oraz

wskazano graniczenia.
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji PSE S.A. Pełny  
GRI 102-2 Podstawowe marki, produkty i usługi PSE S.A. Pełny  
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji PSE S.A. Pełny  
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie PSE S.A. Pełny  
GRI 102-5 Charakter własności oraz forma prawna PSE S.A. Pełny  
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzględniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów
i beneficjentów)
PSE S.A. Pełny  
GRI 102-7 Skala działalności organizacji PSE S.A. Pełny  
GRI 102-8 Całkowita liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci PSE S.A. Pełny  
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw organizacji PSE S.A. Pełny  
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw PSE S.A. Pełny Od 1 maja 2017 roku przyjęta została nowa struktura organizacyjna PSE.  Zamiast oddziałów zlokalizowanych w pięciu miastach: w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Radomiu, funkcjonują zamiejscowe komórki organizacyjne (ZKO). Jednocześnie komórki organizacyjne zlikwidowane w oddziałach zostały włączone do struktur jednostek organizacyjnych mieszczących się w siedzibie naszej spółki.
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeżeli tak, w jaki sposób ją wdraża PSE S.A. Pełny

 Przejdź do strony:

GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje PSE S.A. Pełny  
GRI 102-13 Uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych PSE S.A. Pełny  
Strategia i analiza
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. PSE S.A. Pełny  
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans PSE S.A. Częściowy  
Etyka i integralność
GRI 102-16 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks postępowania oraz kodeks etyki PSE S.A. Pełny

 Przejdź do strony:

Ład organizacyjny
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych
i społecznych
PSE S.A. Pełny     
GRI 102-22 Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów PSE S.A. Pełny       
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację PSE S.A. Pełny

     Przejdź do strony:

GRI 102-41 Procent wszystkich pracowników objętych zbiorowymi układami pracy PSE S.A. Pełny      
GRI 102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy PSE S.A. Pełny      
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, w tym częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy PSE S.A. Pełny

     Przejdź do strony:

GRI 102-44 Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy PSE S.A. Pełny     
GRI 102-45 Wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach PSE S.A. Pełny     
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic raportowania istotnych aspektów PSE S.A. Pełny     
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu PSE S.A. Pełny     
GRI 102-48 Wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian PSE S.A. Pełny  Nie dotyczy   
GRI 102-49 Znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów PSE S.A. Pełny Nie zidentyfikowano znaczących zmian
Praktyka raportowania
GRI 102-50 Okres objęty raportowaniem PSE S.A. Pełny       
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jaki został opublikowany) PSE S.A. Pełny listopad 2016 roku
GRI 102-52 Cykl raportowania (roczny, dwuletni, itp.) PSE S.A. Pełny      
GRI 102-53 Osoba kontaktowa PSE S.A. Pełny     
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive PSE S.A. Pełny       
GRI 102-55 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia wskaźników w raporcie PSE S.A. Pełny      Rozdział 12 Tabela GRI Standards
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym PSE S.A. Pełny      
Podejście do zarządzania
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń    

GRI 103-2

Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne PSE S.A. Pełny
Przejdź do strony:
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne PSE S.A. Pełny

Temat

 Numer wskaźnika GRI Standards

Nazwa wskaźnika GRI Standards

Spółki raportujące wskaźniki

Stopień zaraportowania

Wskaźniki ekonomiczne

Wyniki ekonomiczne

GRI 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona.

PSE S.A.

Pełny

 Wyniki ekonomiczne

GRI 201-4

Pomoc finansowa uzyskana od państwa

PSE S.A.

Pełny

 

GRI 202-1

Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności

PSE S.A.

Pełny

Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 203-1

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.

PSE S.A.

Pełny


Przejdź do strony:

Pośredni wpływ ekonomiczny

GRI 203-2

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji wraz z zakresem oddziaływania

PSE S.A.

Częściowy


Przejdź do strony:

Wskaźniki środowiskowe

Energia

GRI 302-1

Zużycie energii wewnątrz organizacji

PSE S.A.

Częściowy

Woda

GRI 303-1

Łączny pobór wody według źródła

PSE S.A.

Pełny

Bioróżnorodność

GRI 304-2

Opis istotnego wpływu działalności produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych w tym obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

PSE S.A.

PSE Inwestycje S.A.

Pełny

Ścieki i odpady

GRI 306-1

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia

PSE S.A.

Częściowy

Ścieki i odpady

GRI 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania
z odpadem

PSE S.A.

Częściowy

Ścieki i odpady

GRI 306-3

Łączna liczba i objętość istotnych wycieków

PSE S.A.

Pełny

Zgodność

z regulacjami środowiskowymi

GRI 307-1

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

PSE S.A.

Pełny

Ocena środowiskowa dostawców

GRI 308-1

Ocena dostawców pod kątem kryteriów środowiskowych

PSE S.A.

Pełny

Ocena środowiskowa dostawców

GRI 308-2

Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw

PSE S.A.

Pełny

Wskaźniki społeczne

Zatrudnienie

GRI 401-1

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region

PSE S.A.

Pełny

Zatrudnienie

GRI 401-2

Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności

PSE S.A.

Pełny

Szkolenia
i edukacja

GRI 404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników

PSE S.A.

Pełny

Szkolenia
i edukacja

GRI 404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

PSE S.A.

Pełny

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

GRI 403-1

Procent pracowników reprezentowanych we wspólnych formalnych komisjach ds. BHP uwzględniających pracowników i menedżerów, które pomagają monitorować i prowadzić programy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

PSE S.A.

Częściowy

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

GRI 403-2

Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć

PSE S.A.

Pełny

Społeczność lokalna

GRI 413-1

Procent jednostek z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami wpływu i programami rozwoju

PSE S.A.

Pełny

Społeczność lokalna

GRI 413-2

Działania mające znaczący rzeczywisty lub potencjalnie negatywny wpływ na społeczności lokalne

PSE S.A.

Pełny

Wskaźniki sektorowe

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną

GRI-EU4

Długość oraz liczba naziemnych i podziemnych linii sieci przesyłu energii 

PSE S.A.

Pełny

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną

GRI EU12

Straty w przesyle jako procent całkowitej odebranej energii

PSE S.A.

Pełny

Zatrudnienie

GRI EU15

Procent pracowników, którzy nabędą uprawnienia do przejścia na emeryturę za 5 oraz 10 lat, z uwzględnieniem podziału na rodzaj wykonywanej pracy

PSE S.A.

Pełny

Społeczność lokalna

GRI EU22

Liczba osób fizycznie i ekonomicznie przesiedlonych oraz rekompensata z tytułu przesiedlenia

PSE S.A.

PSE Inwestycje S.A.

Pełny

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

 GRI EU28

ENS – wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny

GRI EU28 Częstość przerw w dostawach energii elektrycznej (SAIFI)

PSE S.A.

Pełny

Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej


GRI EU29

AIT- wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektronergetycznym

GRI EU29

Przeciętny czas trwania przerwy w dostawach energii elektrycznej (SAIDI)

PSE S.A.

Pełny

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE