Zintegrowany raport roczny edycja 2017

3 Nasza firma

Jako operator systemu przesyłowego odgrywamy kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiej gospodarki.
Jesteśmy świadomi nie tylko naszego wpływu na otoczenie. Czujemy się odpowiedzialni za przyszłe pokolenia.
Wdrażamy nową strategię biznesową, aby rozwijać nasz biznes w sposób zintegrowany.

Opis sektora elektroenergetycznego

Zapewnienie powszechnego dostępu do energii elektrycznej wymaga sprawnie działającego układu do jej wytwarzania, przesyłania i rozdziału. Wszystkie podłączone do niego urządzenia, wraz z instalacjami odbiorców, tworzą krajowy system elektroenergetyczny. 

Energia elektryczna dostarczana do naszych domów wytwarzana jest głównie w elektrowniach i elektrociepłowniach. W Polsce podstawowymi źródłami wytwórczymi energii są elektrownie cieplne, w których energię otrzymuje się w wyniku spalania – najczęściej węgla kamiennego lub brunatnego. Największym skupiskiem tych elektrowni jest południowa część kraju. W dużych miastach pracują elektrociepłownie opalane w przeważającej większości węglem, ale również gazem ziemnym. Rozwijają się także odnawialne źródła energii (OZE): wiatrowe, wodne, oparte na biomasie oraz fotowoltaiczne.

Przesyłanie energii z elektrowni do odbiorców jest możliwe dzięki rozległej sieci linii oraz stacji elektroenergetycznych. Dla optymalizacji kosztów stosuje się różne poziomy napięcia w zależności od odległości, na jaką przesyłana jest energia elektryczna.


W Polsce przyjęto poniższe standardy napięcia stosowanego dla przesyłu energii elektrycznej

 (tzw. najwyższe napięcia)

(tzw. najwyższe napięcia)

w przypadku przesyłania na duże odległości.

 (tzw. wysokie napięcie)

(tzw. wysokie napięcie)

w przypadku przesyłania na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów.

 (tzw. średnie napięcia)

(tzw. średnie napięcia)

stosowane w lokalnych sieciach rozdzielczych.

 (tzw. niskie napięcie)

(tzw. niskie napięcie)

stosowane podstawowo do zasilania odbiorców końcowych.

Krajowy system elektroenergetyczny jest połączony z systemami państw sąsiednich poprzez linie transgraniczne. Obecnie prawie wszystkie systemy tzw. kontynentalnej części Europy są ze sobą wzajemnie powiązane. Tworzą największy na świecie układ synchroniczny. 

Pozwala to na uzyskanie wielu wymiernych korzyści w postaci:

 •  wzajemnie opłacalnej międzynarodowej wymiany handlowej,
 •  redukcji wymaganej rezerwy mocy w systemie,
 •  możliwości korzystania z pomocy w sytuacjach awaryjnych.

Poznaj proces przesyłu energii elektrycznej od momentu jej wytworzenia do chwili dostarczenia jej odbiorcy

 • Elektrownie produkują energię, dostarczając ją w większości do sieci przesyłowej (400 i 220 kV) lub dystrybucyjnej (110 kV). 
 • Liniami przesyłowymi NN (najwyższych napięć) – 220 i 400 kV – przesyła się energię do stacji NN/WN (najwyższych napięć/wysokich napięć), gdzie napięcie jest transformowane do poziomu 110 kV.
 • Liniami WN (wysokich napięć) – 110 kV – przesyła się energię na odległości nie przekraczające kilkudziesięciu kilometrów do stacji WN/SN (wysokich napięć/średnich napięć).
 • Liniami SN (średnich napięć) – 6, 10, 15, 20 lub 30 kV – energia przesyłana jest do stacji SN/nN (średnich napięć/niskich napięć). 
 • Liniami nN (niskich napięć) – 230/400 V – energia przesyłana jest do odbiorców końcowych, np. gospodarstw domowych.
Created with Sketch.
 • 1
  1

  Źródła wytwarzania

 • 2
  2

  Stacja transformatorowa SN/NN

 • 3
  3

  Linie przesyłowe NN – PSE

 • 4
  4

  Stacja transformatorowa NN/WN

 • 5
  5

  Linia WN

 • 6
  6

  Stacja transformatorowa WN/SN

 • 7
  7

  Słupowa stacja transformatorowa SN/nN

 • 8
  8

  Linia nN

PSE jako operator systemu przesyłowego

Elektroenergetyczne systemy przesyłowe są rozległymi terytorialnie i skomplikowanymi technicznie układami technologicznymi, w których niezbędna jest obecność centralnego operatora.

GRI 102-6, GRI 102-4, GRI 103 Na obszarze Polski to PSE jest jedynym operatorem systemu przesyłowego (OSP) wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do pełnienia tej funkcji. Świadczymy usługi przesyłania energii elektrycznej i udostępniania systemu elektroenergetycznego, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Zasady działania operatora systemu przesyłowego w Polsce

Nasze podstawowe obowiązki zawierają ustawa Prawo energetyczne oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. energii. Określają one zarówno stawiane przed nami zadania i sposób ich finansowania, jak i obowiązujące standardy techniczne oraz kryteria niezawodności. Koszty realizacji naszych zadań są kosztami regulowanymi. Pokrywane są z opłat przesyłowych wnoszonych przez użytkowników systemu przesyłowego zgodnie z taryfą zatwierdzaną przez Prezesa URE.

Jako operator realizujemy zadania, korzystając ze środków technicznych podmiotów przyłączonych do systemu przesyłowego – są one zobowiązane do ich udostępnienia na mocy obowiązujących przepisów lub odpowiednich umów cywilnoprawnych.

Zadania PSE jako operatora systemu przesyłowego

GRI 102-2 Zadania realizowane przez PSE jako operatora systemu przesyłowego można ująć w czterech podstawowych grupach

 Jakość i bieżące bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

Jakość i bieżące bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

 Wystarczalność krajowej sieci przesyłowej

Wystarczalność krajowej sieci przesyłowej

 Funkcjonowanie krajowego rynku energii elektrycznej

Funkcjonowanie krajowego rynku energii elektrycznej

 Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

W ramach połączonych systemów elektroenergetycznych oraz jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Zadania w zakresie jakości i bieżącego bezpieczeństwa dostaw

Regulacje prawne obowiązujące operatora systemu przesyłowego określają standardy techniczne pracy systemu przesyłowego oraz środki techniczne, jakie powinien on mieć do dyspozycji na realizację wymagań w tym zakresie. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zadania, jakie realizujemy w tym obszarze.   

Bilansowanie, czyli równoważenie wytwarzania energii elektrycznej z jej rzeczywistym poborem

Bilansowanie dotyczy zarówno okresów bardzo krótkich (sekund), jak i bardzo długich (godzin) i jest realizowane poprzez wykorzystanie utrzymywanych specjalnie w tym celu rezerw mocy. Operator systemu przesyłowego jest zobowiązany do utrzymywania określonych wielkości rezerwy sekundowej, minutowej i godzinowej. Dwie pierwsze formy rezerw PSE pozyskuje poprzez zawarcie odpowiednich kontraktów z wytwórcami na tzw. regulacyjne usługi systemowe – działanie to poprzedzone jest procedurą przetargową. Źródłem rezerwy godzinowej jest rynek bilansujący (oferty handlowe). Aktywizacja rezerw odbywa się, w zależności od typu i lokalizacji, samoczynnie lub zdalnie, z centralnego regulatora mocy, na podstawie polecenia przekazanego telefonicznie lub w inny uzgodniony wcześniej sposób.

Zapewnienie spełnienia kryteriów bezpieczeństwa pracy sieci

Operator systemu przesyłowego jest zobowiązany do takiego planowania pracy sieci oraz rozkładu wytwarzania w poszczególnych jej węzłach, aby kryterialne zakłócenie nie spowodowało awarii systemowej i ograniczenia dostaw energii odbiorcom. W tym celu opracowuje plany koordynacyjne o horyzoncie czasowym od 3 lat do jednej doby. Obejmują one zarówno harmonogramy prac eksploatacyjnych elementów sieciowych, jak i harmonogramy remontów jednostek wytwórczych. W procesie planowania identyfikowane są ograniczenia dotyczące pracy jednostek wytwórczych w poszczególnych węzłach sieci. Operator zarządza tymi ograniczeniami poprzez wykorzystanie mechanizmu rynku bilansującego lub zawieranie odpowiednich umów z wytwórcami.  

Stosowanie automatyk o charakterze zwłaszcza prewencyjnym i restytucyjnym oraz opracowywanie planów obrony i odbudowy KSE

Operator systemu przesyłowego przygotowuje działania zapobiegające powstawaniu stanów stanowiących zagrożenie w stabilnej pracy KSE, w tym zwłaszcza rozszerzaniu się awarii w systemie przesyłowym. Są to różnego rodzaju automatyki systemowe, umożliwiające szybkie zmiany układu pracy sieci lub poziomu produkcji jednostek wytwórczych, plany wyłączania odbiorców lub ograniczania dostawy i poboru energii elektrycznej np. oparte na stopniach zasilania przekazywanych drogą radiową. Na wypadek awarii w systemie przesyłowym operator systemu przesyłowego ma opracowane scenariusze odbudowy przewidujące w skrajnym przypadku konieczność odbudowy całego krajowego systemu. Dla umożliwienia realizacji tych scenariuszy operator systemu zawiera kontrakty z wytwórcami zdolnymi do uruchomienia się bez zasilania z zewnątrz (usługa systemowa).

Zadania w zakresie wystarczalności krajowej sieci przesyłowej

Jako operator systemu przesyłowego PSE odpowiada za rozbudowę i utrzymanie krajowej sieci przesyłowej oraz  jej połączenia z systemami sąsiednich krajów. Dla zapewnienia wystarczalności sieci realizuje poniższe zadania.

Planowanie rozbudowy

Planowanie rozbudowy sieci przesyłowej, które uwzględnia przewidywane zmiany w wielkości i rozkładzie geograficznym krajowego zapotrzebowania, lokalizacje nowych źródeł wytwórczych oraz plany rozbudowy sieci operatorów sąsiednich krajów i operatorów systemów dystrybucyjnych.

Stan techniczny

Utrzymanie stanu technicznego urządzeń sieciowych w sposób zapewniający ich wysoką dyspozycyjność. 

Zadania w zakresie funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej

Specyfika produktu, jakim jest energia elektryczna, wymaga istnienia centralnego mechanizmu bilansowania oraz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie. Mechanizm ten ma zapewniać zbilansowanie handlowe uczestników rynku energii w czasie rzeczywistym oraz rozliczenie energii wykorzystanej do bilansowania. W Polsce rolę tę pełni mechanizm rynku bilansującego, w ramach którego bieżące bilansowanie uczestników rynku energii jest realizowane w oparciu o oferty zgłaszane przez podmioty aktywnie w nim uczestniczące.  W bardzo silnym stopniu oddziałuje on na inne segmenty rynku energii, a także na decyzje dotyczące sposobu wykorzystywania zasobów wytwórczych. 

Zasady działania rynku bilansującego powinny zapewniać:

 • równe traktowanie wszystkich uczestników,
 • transparentność wyznaczania cen rozliczeniowych,
 • możliwość udziału odbiorców (oferty redukcji poboru),
 • tworzenie sygnałów cenowych sprzyjających poprawie efektywności funkcjonowania całego sektora.

 

Zadania w zakresie współpracy międzynarodowej

Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E). W skład ENTSO-E wchodzi 43 operatorów systemów przesyłowych z 36 krajów.

Organizacja funkcjonuje od grudnia 2008 roku, a od 3 marca 2011 roku działa na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

Co jest celem organizacji? Zadaniem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii.

W prace ENTSO-E zaangażowanych jest ponad 60 pracowników PSE, którzy na różnych szczeblach organizacji aktywnie uczestniczą we wszystkich istotnych zadaniach obejmujących między innymi proces przygotowania europejskich kodeksów sieciowych funkcjonujących jako rozporządzenia Komisji Europejskiej oraz wytycznych. Kodeksy sieciowe są konkretnymi narzędziami do wdrożenia jednolitego rynku energii elektrycznej w UE. Zawierają one wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku.

Opis regulacji europejskich oraz ich wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku energii elektrycznej i działalność PSE

Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje Unii Europejskiej zaimplementowane do prawodawstwa krajowego oraz mające wpływ na działalność OSP

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 roku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 roku

dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE – określa podstawowe obowiązki OSP oraz reguluje zasady skutecznego rozdziału działalności w zakresie dostaw i wytwarzania energii elektrycznej od działalności związanej z przesyłem energii elektrycznej, w tym obowiązki dotyczące własnościowego wydzielenia OSP.

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE – ustanawia wspólne ramy działań mających zapewnić 20-proc. udział OZE w końcowym zużyciu energii, w tym zasady priorytetowego traktowania źródeł odnawialnych w procesie przyłączania do sieci.

 Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 roku

Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 roku

dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych – określa działania mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w celu właściwego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Najważniejsze regulacje Unii Europejskiej mające wpływ na działalność  OSP bezpośrednio obowiązujące 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13 lipca 2009 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13 lipca 2009 roku

w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1228/2003 – 

Czytaj więcej
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z 13 lipca 2009 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z 13 lipca 2009 roku

ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) – określa zadania, uprawnienia i zasady funkcjonowania ACER.

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 roku

w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) – określa ramy prawne dla monitorowania hurtowych rynków energii, 

Czytaj więcej
 Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z 17 grudnia 2014 roku

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z 17 grudnia 2014 roku

w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 

Czytaj więcej
 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z 14 czerwca 2013 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z 14 czerwca 2013 roku

w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia 714/2009 

Czytaj więcej

Ważną część regulacji UE, mających wpływ na funkcjonowanie polskiego sektora energii elektrycznej oraz na działalność OSP, stanowią rozporządzenia Komisji ustanawiające wytyczne oraz kodeksy sieci, które są narzędziami do wdrożenia jednolitego rynku energii elektrycznej w UE. Zawierają one wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami elektroenergetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji europejskiego rynku energii elektrycznej. 

Lista rozporządzeń opublikowanych przez Komisję

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 roku

ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 roku

ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z 17 sierpnia 2016 roku

ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z 26 sierpnia 2016 roku

ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z 26 września 2016 roku

ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 roku

ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 roku

ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 roku

ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych

Jak działamy

GRI 102-1, GRI 102-5
Prowadzimy działalność na terenie całego kraju pod nazwą Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.). 

100%

udziałów posiada Skarb Państwa

Infrastruktura sieciowa

14 123 km Długość linii przesyłowych 256 Liczba linii przesyłowych 106 Liczba stacji najwyższych napięć

Usługi

35

umów o świadczenie usługi przesyłania z podmiotami przyłączonymi do sieci przesyłowej

87

umów o świadczenie usługi przesłania z podmiotami działającymi na rynku bilansującym energii elektrycznej nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej

157

umów o świadczenie usługi udostępniania KSE z OSD nieprzyłączonymi do sieci przesyłowej

46

zawartych umów o przyłączenie nowych źródeł do sieci przesyłowej

27

umów o przyłączenie nowych źródeł wytwórczych do sieci przesyłowej, dla których PSE uruchomiły zadania inwestycyjne mające na celu realizację prac niezbędnych do przyłączenia

19198,18 MW Łączna moc nowych źródeł wytwórczych z obowią- zującymi umowami przełączeniowymi, w tym = 11685 MW Łączna moc konwencjonalnych źródeł energii + 7513,18 MW Łączna moc odnawialnych źródeł energii

*Dane dotyczą 2016 roku.

Wyniki finansowe

Dane finansowe za rok 2016 (w tys. zł) 

EBIT (zysk operacyjny)

648 077

Amortyzacja

611 980

EBITDA

1 260 057

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4 821 550

Aktywa razem

18 465 609

Stopa zadłużenia

0,26

Zysk netto

568 379

Kapitał własny

13 644 059

ROE (%)

4,17

Grupa kapitałowa PSE

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.*

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.*

Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Polski. 

 PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A.

Wyspecjalizowana spółka odpowiedzialna za prowadzenie prac projektowych oraz organizację i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową i modernizacją obiektów kubaturowych na potrzeby socjalno-biurowe i zaplecza technicznego systemu przesyłowego PSE S.A.

100% udziału PSE  w kapitale zakładowym.

 PSE Innowacje Sp. z o.o.

PSE Innowacje Sp. z o.o.

Podmiot świadczący usługi doradcze w zakresie analiz, badań, nowych technologii oraz rozwiązań informatycznych w sektorze elektroenergetycznym służące w szczególności wspieraniu PSE w zakresie implementacji nowych technologii, a także prac innowacyjnych, badawczych oraz rozwojowych zapewniających bezpieczną i ekonomiczną pracę KSE.
 

100% udziału PSE  w kapitale zakładowym.

 LitPol Link Sp. z o.o.

LitPol Link Sp. z o.o.

Spółka koordynowała prace w ramach zakończonego w 2015 roku projektu połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa w zakresie odcinka transgranicznego tego projektu. Obejmował on budowę linii napowietrznej dwutorowej 400 kV łączącej systemy elektroenergetyczne Litwy i Polski między podstacjami Alytus a Ełk Bis, budowę stacji przekształtnikowej w Alytus oraz przebudowę podstacji Alytus i Ełk Bis. 

Czytaj więcej
 Joint Allocation Office S.A.

Joint Allocation Office S.A.

Spółka powołana przez 20 OSP z regionów CEE i CWE oraz Norwegii, powstała w wyniku fuzji regionalnych biur aukcyjnych Central Allocation Office GmbH i Capacity Allocation Service Company.eu S.A.

Celem powołania JAO było zapewnienie klientom oraz udziałowcom spółki najwyższej jakości usług przy maksymalnej efektywności ekonomicznej oraz spełnienie wymagań unijnych dotyczących zarządzania ograniczeniami.

Czytaj więcej
 TSCNET Services GmbH

TSCNET Services GmbH

Inicjatywa rozwojowa TSC obejmująca znaczną część obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej.
Cel działalności TSC – podniesienie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych (w tym także KSE) – jest w pełni zgodny z regulacjami europejskimi oraz tworzonym jednolitym europejskim rynkiem energii elektrycznej.

W celu polepszenia współpracy międzyoperatorskiej w ramach TSC, 10 OSP powołało spółkę TSCNET Services GmbH (dalej: TSCNET)
z siedzibą w Monachium.

Czytaj więcej

*Grupę Kapitałową PSE tworzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – spółka dominująca.
Spółka posiada zamiejscowe komórki organizacyjne w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu oraz Warszawie.

Wyniki ekonomiczne

Realizujemy nasze cele strategiczne, stale monitorując osiągane wyniki oraz poziom realizacji kluczowych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Przygotowujemy projekcje w horyzoncie średnioterminowym, które pozwalają ocenić zdolność do finansowania poziomu nakładów przyjętych w Planie zamierzeń inwestycyjnych przy założeniu pełnej realizacji celów strategicznych i działań operacyjnych.

GRI 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona z uwzględnieniem  przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzeń pracowników, dotacji oraz innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków i wypłat dla właścicieli kapitału oraz instytucji państwowych

Wartości (w zł)

2016

2015

Przychody netto ze sprzedaży

8 144 476 446

7 623 542 968

Pozostałe przychody operacyjne

57 670 908

91 283 530

Przychody finansowe

61 670 693

60 852 653

Zyski nadzwyczajne

0

0

Przychody (wszystkie przychody i zyski ujęte w sprawozdaniu finansowym)

8 263 818 047

7 775 679 151

Koszty działalności operacyjnej

7 366 224 742

6 812 160 875

Pozostałe koszty operacyjne

187 845 518

30 352 233

Koszty finansowe

4 079 601

785 681

Koszty działalności operacyjnej, w tym:

7 558 149 861

6 843 298 789

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

335 856 288

318 203 336

Podatki i opłaty

242 732 246

236 401 426

Inwestycje w społeczności*

61 182

93 000

Koszty odsetkowe

477 894

341 253

Koszty działalności operacyjnej (po uwzględnieniu wyłączeń wyżej ujętych)

6 979 022 251

6 288 259 774

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

335 856 288

318 203 336

Dywidenda

0

0

Płatności na rzecz inwestorów

0

0

Podatki i opłaty

242 732 246

236 401 426

Podatek dochodowy część bieżąca

160 669 928

196 677 905

Wpłata z zysku

81 793 617

110 372 274

Płatności na rzecz państwa

485 195 791

543 451 605

Inwestycje w społeczności*

61 182

93 000

Wartość zatrzymana

463 682 535

625 671 436


*Prowadzimy działalność regulowaną, osiągając podstawowe przychody z taryfy przesyłowej zatwierdzanej przez Prezesa URE. W praktyce oznacza to, że mamy ograniczone możliwości rozwijania programów z zakresu zaangażowania społecznego, w szczególności przekazywania darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego i innych, co wpływa na wielkość inwestycji w społeczność.

Created with Sketch.

Członkostwo w organizacjach

Pozycja PSE oraz odpowiedzialność, która spoczywa na naszej spółce, zobowiązują nas do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Opinie naszych ekspertów stanowią wsparcie merytoryczne dla inicjatyw ustawodawczych i prac legislacyjnych, a także przedsięwzięć branżowych oraz konferencji naukowych. Platformą współpracy i wymiany opinii są organizacje oraz stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe.

Budując wewnętrzny rynek energii elektrycznej, PSE podejmują szereg aktywności na rynku europejskim – m.in. jako członek Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ENTSO-E).

Organy zarządcze ENTSO-E

 Eryk Kłossowski

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu PSE,
jest stałym przedstawicielem PSE
w Walnym Zgromadzeniu ENTSO-E.

 Tomasz Sikorski

Tomasz Sikorski

Wiceprezes Zarządu PSE, 
jest członkiem Zarządu ENTSO-E. 

 Konrad Purchała

Konrad Purchała

Zastępca Dyrektora ds. Strategii Integracji Europejskiej
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
jest Przewodniczącym Komitetu Rynku ENTSO-E. 

GRI 102-12, GRI 102-13

Poznaj międzynarodowe i krajowe organizacje – branżowe oraz CSR,
do których należy PSE 

 ENTSO-E

ENTSO-E

Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity) stanowiąca ważne ogniwo w budowaniu wspólnego rynku energii elektrycznej. ENTSO-E opracowuje tzw. kodeksy sieci stanowiące podstawę prawa unijnego. 

Czytaj więcej
 Central Europe Energy Partners (CEEP)

Central Europe Energy Partners (CEEP)

Międzynarodowe stowarzyszenie non profit reprezentujące sektor energii z Europy Centralnej, którego celem jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii, w ramach wspólnej polityki energii oraz bezpieczeństwa UE w tym obszarze.

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)

Pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym, działająca na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

 Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE)

Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych (PKWSE)

Jeden z 58 komitetów krajowych działających w imieniu CIGRE, największego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. 

 Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE)

Organizacja, której  głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania sieci i urządzeń służących do przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej. 

Czytaj więcej
 Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Sport i Energia”

Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Sport i Energia”

Stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.

 Odpowiedzialna Energia

Odpowiedzialna Energia

Inicjatywa skupiająca firmy odpowiedzialne społecznie z branży energetycznej. Jej główną ideą jest podnoszenie świadomości wagi zrównoważonego rozwoju oraz popularyzacja dobrych praktyk wśród przedstawicieli branży energetycznej, studentów oraz przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE