Zintegrowany raport roczny edycja 2017

Strategia biznesowa

Cele główne i szczegółowe GRI 103

Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar zewnętrzny

01. Odparcie zagrożeń zewnętrznych

 1. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie rozwiązań zawartych w pakiecie Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, takich jak przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo do regionalnych centrów koordynacyjnych oraz zmiana paradygmatu działań służących bezpieczeństwu z perspektywy narodowej na regionalną.
 2. Zarządzanie ryzykiem utraty możliwości sterowania/zarządzania pracą KSE związane z cyberatakami na systemy IT/OT operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, wytwórców, firm obrotu, giełd lub odbiorców przemysłowych.
 3. Zarządzanie ryzykiem niedostępności infrastruktury poprzez rozwijanie współpracy z administracją państwową w celu solidarnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo fizyczne obiektów spółki oraz zapewnianie adekwatnych środków ochrony posiadanych zasobów informatycznych, technicznych i ochrony przed wrogimi działaniami.
Wymiar ekonomia
Wymiar zewnętrzny

02. Reprezentowanie interesów krajowego rynku elektroenergetycznego

 1. Obniżenie kosztów taryfowych poprzez zmniejszenie przepływów niegrafikowych, realizowane dzięki skoordynowaniu procesu wyznaczania zdolności przesyłowych, w tym zarządzania nastawami przesuwników fazowych i kosztownymi środkami zaradczymi typu redispatching, objęcie wszystkich granic KSE mechanizmem DA i ID Flow-Based Market Coupling.
 2. Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym wynikającym z ewentualnego wejścia w życie poszczególnych rozwiązań pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, w tym:
  - nieuwzględnienie specyfiki OSP stosujących centralne zarządzanie systemem,
  - brak możliwości kooptymalizacji zakupów energii bilansującej, środków zaradczych i rezerw w jednym procesie,
  - nieoptymalny podział rynków na strefy cenowe,
  - utrzymanie przepisów promujących rynek jednotowarowy z restrykcyjnymi obszarami dla rynku dwutowarowego.
Wymiar bezpieczństwo
Wymiar przyszłość

03. Bezpieczeństwo dla przyszłych pokoleń

 1. Długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii. Wdrożenie rynku mocy i narzędzi wspomagających.
 2. Realizacja Strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialność za wpływ działania spółki na krajową gospodarkę, środowisko naturalne oraz społeczeństwo.
Wymiar ekonomia
Wymiar przyszłość

04. Odpowiedzialny rozwój

 1. Pełny model sieci ze zintegrowanym pozyskiwaniem energii elektrycznej i usług systemowych jako podstawa efektywnych rynków elektroenergetycznych. Wprowadzenie cen lokalizacyjnych jako mechanizmu koordynującego funkcjonowanie zasobów wytwórczych i odbiorczych oraz poprawiającego jakość sygnałów inwestycyjnych.
 2. Uniknięcie obciążenia przyszłych pokoleń osieroconymi kosztami amortyzacji aktywów, które straciły swą przydatność na skutek zmiany funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 3. Dbałość PSE o dobro publiczne (dane systemowe i informacje pomiarowe).
 4. Innowacje nastawione na przystosowanie systemu do nowego kształtu rynków i nowych technologii (elektromobilność, systemy wieloagentowe, lokalne obszary bilansowania, IoT, magazynowanie, generacja rozproszona, zmiana miksu energetycznego).
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar wewnętrzny

05. Stabilna praca systemu

 1. Ciągłość działania – planowanie, wdrożenie, testowanie i poprawa procedur powiązanych z codzienną działalnością spółki.
 2. Doskonalenie w ramach continuous improvement process (procesu ciągłego doskonalenia) modelu eksploatacji infrastruktury przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego opartego na Reliability Centered Maintenance – RCM (utrzymaniu ruchu zorientowanego na niezawodności), zaś w długim terminie o Predictive Maintenance Techniques - PdM (predykcyjne utrzymanie ruchu). Podejście PSE zasadza się na wykorzystaniu oceny priorytetów w planowaniu remontów, modernizacji, fizycznej ochrony obiektów oraz nowych inwestycji.
 3. Interwencyjna usługa DSR.
Wymiar ekonomia
Wymiar wewnętrzny

06. Lepiej wydane pieniądze

 1. Nowy model realizacji inwestycji.
 2. Poprawa modelu rynku bilansującego.
Wymiar bezpieczeństwo
Wymiar przyszłość

07. Zasoby PSE

 1. Smart PSE:
  - wzmocnienie kultury bezpieczeństwa,
  - zaimplementowanie kultury innowacyjności i elastyczności,
  - jak najlepsze wykorzystanie potencjału pracowników, którzy współpracują i wymieniają się wiedzą.
 2. Zdolność adaptacyjna spółki: know-how, struktury i procedury wewnętrzne przygotowane z myślą o szybkich zmianach zachodzących na rynku energii oraz wymagania techniczno-organizacyjne nowych rozwiązań.
 3. Kapitał ludzki: rozwój pracowników, zarządzanie kompetencjami, wartościowanie stanowisk pracy, wzmacnianie kultury organizacyjnej nastawione na odpowiedzialność i profesjonalizm.
 4. Dane o KSE i rynkach energii.

Przejdź do

Pobierz wcześniejsze raporty PSE